Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego - komunikacja akademicka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IMNJAKA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego - komunikacja akademicka 1
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w języku angielskim w celu zrozumienia i krytycznej analizy tekstów akademickich oraz szeregu podejść do projektowania badań. Będą również rozwijać umiejętności przedstawiania swoich pomysłów w formie wizualnej, ustnej i pisemnej na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Pełny opis:

CZYTANIE + SŁUCHANIE (umiejętności receptywne)

• Robienie notatek

• Umiejętności podsumowujące

• Umiejętności aktywnego słuchania

• Rozszerzone umiejętności czytania

• Język w projektowaniu badań

• Rozwój umiejętności akademickich IELTS

• Czytanie w świecie akademickim: czasopisma, raporty, media społecznościowe

SŁOWNICTWO

• Rejestr akademicki / styl / słownictwo

• Konotacja i kolokacja

• Słownictwo specyficzne dla seminarium

• Dane i statystyki

MÓWIENIE (produktywne)

• Autoprezentacja

• Efektywne umiejętności prezentacji

• Projektowanie w programie PowerPoint

• Płynność mówienia: wymowa, intonacja i akcent

• Zadawanie pytań i odpowiadanie na nie

Literatura:

McCarthy & O’Dell. (2016). Academic vocabulary in use. Cambridge

Newton Suter. (2012). Introduction to Educational Research -

Second Edition. SAGE

Pyrczak & Tcherni-Buzzeo. (2019). Evaluating research in academic journals - Seventh edition. Routledge.

Girden. (2011). Evaluating research articles from start to finish. Third edition. Sage Publications.

The academic phrasebank - The University of Manchester, phrasebank.manchester.ac.uk

Barker. (2006). Improve your communication skills. Kogan Page

Altman. (2012). Why most Powerpoint presentations suck. Harvest Books

IELTS materials (academic profile)

Lecturer’s own materials

Efekty uczenia się:

K_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, pedagogika, właściwą dla nauczania języków obcych.

K_W17 w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku angielskim

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w języku angielskim

K_U03 dokonać oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków obcych; diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

K_U07 ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

K_U17 komunikować się na tematy specjalistyczne i argumentować merytorycznie w języku angielskim, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski

K_U18 (C1+/C2) porozumiewać się w języku obcym, prowadzić debatę z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w język angielskim.

K_U19 (C1+/C2) przygotować zaawansowane prace pisemne w języku angielskim właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

K_U21 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów.

K_U22 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku angielskim popierając je argumentacją w kontekście.

K_U23 posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1+/C2 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej.

K_U27 samodzielnie, przez całe życie, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (TIK) w języku angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr 1 - Zaliczenie na ocenę na podstawie:

Aktywny udział 30 pkt

Zadania 50 pkt

Krótka prezentacja 20 pkt

Semestr 2 - Zaliczenie na ocenę na podstawie:

Aktywny udział 30 pkt

Wspólny projekt 40 pkt

Prezentacja długa 30 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stephen Davies
Prowadzący grup: Graham Carr, Stephen Davies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w języku angielskim w celu zrozumienia i krytycznej analizy tekstów akademickich oraz szeregu podejść do projektowania badań. Będą również rozwijać umiejętności przedstawiania swoich pomysłów w formie wizualnej, ustnej i pisemnej na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Pełny opis:

CZYTANIE + SŁUCHANIE (umiejętności receptywne)

• Robienie notatek

• Umiejętności podsumowujące

• Umiejętności aktywnego słuchania

• Rozszerzone umiejętności czytania

• Język w projektowaniu badań

• Rozwój umiejętności akademickich IELTS

• Czytanie w świecie akademickim: czasopisma, raporty, media społecznościowe

SŁOWNICTWO

• Rejestr akademicki / styl / słownictwo

• Konotacja i kolokacja

• Słownictwo specyficzne dla seminarium

• Dane i statystyki

MÓWIENIE (produktywne)

• Autoprezentacja

• Efektywne umiejętności prezentacji

• Projektowanie w programie PowerPoint

• Płynność mówienia: wymowa, intonacja i akcent

• Zadawanie pytań i odpowiadanie na nie

Literatura:

McCarthy & O’Dell. (2016). Academic vocabulary in use. Cambridge

Newton Suter. (2012). Introduction to Educational Research -

Second Edition. SAGE

Pyrczak & Tcherni-Buzzeo. (2019). Evaluating research in academic journals - Seventh edition. Routledge.

Girden. (2011). Evaluating research articles from start to finish. Third edition. Sage Publications.

The academic phrasebank - The University of Manchester, phrasebank.manchester.ac.uk

Barker. (2006). Improve your communication skills. Kogan Page

Altman. (2012). Why most Powerpoint presentations suck. Harvest Books

IELTS materials (academic profile)

Lecturer’s own materials

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stephen Davies
Prowadzący grup: Stephen Davies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w języku angielskim w celu zrozumienia i krytycznej analizy tekstów akademickich oraz szeregu podejść do projektowania badań. Będą również rozwijać umiejętności przedstawiania swoich pomysłów w formie wizualnej, ustnej i pisemnej na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Pełny opis:

CZYTANIE + SŁUCHANIE (umiejętności receptywne)

• Robienie notatek

• Umiejętności podsumowujące

• Umiejętności aktywnego słuchania

• Rozszerzone umiejętności czytania

• Język w projektowaniu badań

• Rozwój umiejętności akademickich IELTS

• Czytanie w świecie akademickim: czasopisma, raporty, media społecznościowe

SŁOWNICTWO

• Rejestr akademicki / styl / słownictwo

• Konotacja i kolokacja

• Słownictwo specyficzne dla seminarium

• Dane i statystyki

MÓWIENIE (produktywne)

• Autoprezentacja

• Efektywne umiejętności prezentacji

• Projektowanie w programie PowerPoint

• Płynność mówienia: wymowa, intonacja i akcent

• Zadawanie pytań i odpowiadanie na nie

Literatura:

McCarthy & O’Dell. (2016). Academic vocabulary in use. Cambridge

Newton Suter. (2012). Introduction to Educational Research -

Second Edition. SAGE

Pyrczak & Tcherni-Buzzeo. (2019). Evaluating research in academic journals - Seventh edition. Routledge.

Girden. (2011). Evaluating research articles from start to finish. Third edition. Sage Publications.

The academic phrasebank - The University of Manchester, phrasebank.manchester.ac.uk

Barker. (2006). Improve your communication skills. Kogan Page

Altman. (2012). Why most Powerpoint presentations suck. Harvest Books

IELTS materials (academic profile)

Lecturer’s own materials

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)