Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-OCHP
Kod Erasmus / ISCED: 07.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest przeglądem podstawowych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego w skali globalnej i lokalnej oraz metod stosowanych w ochronie przyrody, a także ewolucji podejścia do tego zagadnienia. Omawiane są zarówno prawne i organizacyjne aspekty ochrony przyrody w ujęciu międzynarodowym i krajowym, jak i biologiczne podstawy ochrony przyrody wraz z rozwiązaniami stosowanymi w ochronie gatunków i ekosystemów, w tym ochroną in situ, ex situ, restytucją przyrodniczą itd. Uwzględnione są role i kompetencje instytucji państwowych i pozarządowych w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Pełny opis:

Różnorodność biologiczne Ziemi. Antropogeniczna degradacja biosfery - eksploatacja ekosystemów i populacji gatunków, zanieczyszczenie powietrza, gleb i wód, rolnictwo, wycinanie lasów, urbanizacja, inwazje biologiczne i in. Wymieranie gatunków. Motywy i historia ochrony przyrody. Rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody. Przegląd międzynarodowych konwencji, porozumień i dyrektyw. Rozwój prawa ochrony przyrody w Polsce i aktualny porządek prawny w tym zakresie. Przegląd form ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i inne. Natura 2000 - ochrona zagrożonych gatunków i ekosystemów w krajach UE. Rola międzynarodowych i krajowych organizacji pozarządowych, Kategorie chronionych gatunków i obszarów; czerwone listy i czerwone księgi gatunków zagrożonych. Gatunki specjalnej troski: gatunki kluczowe, flagowe i parasolowe. Metody stosowane w ochronie przyrody. Ochrona in situ - bierna (zachowawcza) i czynna (restytucja ekosystemów, ochrona ekosystemów półnaturalnych i in.). Ochrona ex situ - rola ogrodów botanicznych i zoologicznych. Specyfika ochrony ekosystemów leśnych. Usługi ekosystemowe. Ochrona ekosystemów wodnych.

Literatura:

1. Symonides. E. 2008. Ochrona Przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

2. Pullin A.S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 (z późniejszymi zmianami).

4. Aktualne akty wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody, w tym rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej.

5. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

6. Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

7. Głowaciński Z., Nowacki J.(red.) 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu wykładów student:

- ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów ochrony przyrody;

- identyfikuje zagrożenia różnorodności biologicznej i potrafi określać kierunki działań zaradczych;

- zna katalog metod służących ochronie różnych typów ekosystemów i gatunków oraz priorytety w tym zakresie;

- ma wiedzę w zakresie cywilizacyjnych aspektów degradacji biosfery i konieczności godzenia rozwoju gospodarczego z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego;

- zna podstawy prawne ochrony przyrody na poziomie międzynarodowym i krajowym, w tym obowiązujące zobowiązania międzynarodowe;

- zna skomplikowany, hierarchiczny system prawny i organizacyjny ochrony przyrody w Polsce, w tym zadania i kompetencje poszczególnych organów, a także rolę organizacji pozarządowych.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru (4 możliwe odpowiedzi) składający się z 50 pytań. Zaliczenie - powyżej 60% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlikowski
Prowadzący grup: Paweł Pawlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)