Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia laboratoryjne z biologii - zoologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-BIZOO
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia laboratoryjne z biologii - zoologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Główny nurt prowadzonych zajęć dotyczy biologii i ekologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z wodną i lądową fauną Polski. Materiał do ćwiczeń stanowią m. in. formalinowe i alkoholowe preparaty zwierząt jak również kości i czaszki ptaków i ssaków. Każde z ćwiczeń jest poprzedzone krótkim wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym analizowanej grupy zwierząt.

Pełny opis:

Blok Pierwszy - Pierwotniaki i Bezkręgowce

Wstęp do systematyki zwierząt.

Przegląd słodkowodnych i morskich pierwotniaków.

Pasożyty kręgowców - przegląd gatunków. Cykle życiowe pasożytów - rola żywicieli pośrednich.

Bezkręgowce wodne i lądowe - przegląd i rozpoznawanie wybranych grup zwierząt.

Blok Drugi - Kręgowce

Ryby słodkowodne - klasyfikacja, charakterystyka wybranych rodzin i gatunków, wpływ czynników abiotycznych na skład zespołu ryb w zbiornikach wodnych.

Płazy i Gady - charakterystyka gatunków i ich występowanie na terenie Polski.

Ptaki i Ssaki - przegląd gatunków i ich występowanie Polsce. Gatunki chronione. Rozpoznawanie wybranych grup ptaków i ssaków na podstawie budowy czaszki.

Literatura:

Jura C., Bezkręgowce.

C.H. Walker i wsp. "Podstawy ekotoksykologii".

Praca zbiorowa pod red. Stefana Malepszego.

oraz klucze, przewodniki i atlasy do oznaczania poszczególnych grup zwierząt.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

- posiada umiejętność rozpoznania i przyporządkowania zwierząt do rodzin, rodzajów i/lub gatunków;

- potrafi opisać środowisko występowania i określić zasięg geograficzny wybranych gatunków zwierząt w skali Polski;

- dysponuje podstawową wiedzą na temat biologii i ekologii wybranych grup/gatunków zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia poszczególnych zajęć jest właściwe wypełnienie protokołu zawierającego informacje na temat analizowanej grupy zwierząt.

Po zakończeniu każdego bloku tematycznego studenci przystępują do rozwiązania testu. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań. Dopuszczalne 2 nieobecności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gortat
Prowadzący grup: Małgorzata Bednarska, Tomasz Gortat, Alicja Gryczyńska, Piotr Tykarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)