Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do Geokryminalistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-KOD-224-GEO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do Geokryminalistyki
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wprowadzenie do zagadnień związanych z metodami geologicznymi i geofizycznymi stosowanymi w kryminalistyce.

W Sali: Prezentacja historii, zastosowań oraz metodyki badań geokryminalistycznych. Wprowadzenie podstaw znajomości poszczególnych metod geofizycznych oraz metod geologicznych badań laboratoryjnych i terenowych. Zapoznanie studentów ze sprawami, w których wykorzystano metody geokryminalistyczne.

W terenie: praktyczne zajęcia z wykonywania pomiarów, prawidłowego pozyskiwania próbek, wykorzystania narzędzi geodezyjnych.

W laboratorium / pracowni komputerowej: zajęcia praktyczne z opracowania pozyskanych materiałów – opracowanie próbek geologicznych w laboratorium, oraz przetwarzanie i analiza danych geofizycznych w pracowni komputerowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktykami stosowania geologicznych i geofizycznych metod badawczych w kryminalistyce. Zajęcia podzielone będą na trzy panele tematyczne podczas których słuchacze zapoznani zostaną z historią, podstawami teoretycznymi i studiami przypadku, będą mogli samodzielnie wziąć udział w badaniach terenowych, a także opracować dane w laboratorium i pracowni komputerowej.

Omówione zostaną takie zagadnienia jak historia wykorzystania metod geofizycznych i geologicznych w kryminalistyce, metodyka i instrumentarium pomiarowe, sposoby akwizycji danych w terenie, wykrywalność poszczególnych rodzajów obiektów w obrębie różnego rodzaju sztucznie wytworzonych oraz naturalnych pól fizycznych.

Część praktyczna zajęć podzielona będzie na dwa etapy: pierwszy, terenowy, gdzie studenci samodzielnie wykonywać będą zaplanowane przez siebie pomiary geofizyczne i pobierać próbki z zaaranżowanych miejsc zbrodni, oraz drugi, studyjny, podczas którego przetwarzać oni będą pozyskane przez siebie dane w pracowni komputerowej i laboratorium.

Program zajęć:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć, przegląd literatury przedmiotu, omówienie podstawowych pojęć, historia geokryminalistyki (2h)

2. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu geologii (2-4h)

3. Podstawy pracy z próbkami geologicznymi (2h)

4. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu geofizyki płytkiej, omówienie podstaw działania metod pomiarowych, prezentacja instrumentarium pomiarowego, przedstawienie zagadnień związanych z inwentaryzacją przestrzenną danych (geodezja + GIS) (4h)

5. Studium przypadku – prezentacja spraw, w których wykorzystanie metod geokryminalistycznych odegrało ważną rolę (4h)

6. Zajęcia laboratoryjne – przygotowywanie próbek do analiz (2h)

7. Zajęcia laboratoryjne – badanie próbek pod mikroskopem (2h)

8. Zajęcia laboratoryjne – Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) (2h)

9. Zajęcia terenowe – pomiary geofizyczne metodami magnetyczną, elektrooporową oraz georadarową (4h)

10. Zajęcia w pracowni komputerowej – Przetwarzanie danych geofizycznych i nadawanie relacji przestrzennej w GIS (4h)

11. Projekt na zaliczenie – zajęcia w pracowni komputerowej (2h)

Literatura:

Obowiązkowa:

• Ruffell, A., & McKinley, J. (2008). Geoforensics. https://doi.org/10.1002/9780470758854

• Davenport, G. C. (2001). Remote sensing applications in forensic investigations. https://doi.org/10.1007/bf03374530

• Pirrie, D., Ruffell A., Dawson, L. A. (2013) Environmental and criminal geoforensics: an introduction. Geological Society, London, Special Publications, 384, 1-7. https://doi.org/10.1144/SP384.20

• Donnelly, L. J. (2017). Introduction: The Episodes Themed Issue on Forensic Geology and the IUGS Initiative on Forensic Geology. Episodes 40 (2): 96–105. https://doi.org/10.18814/epiiugs/2017/v40i2/017011

Dodatkowa:

• Aspinall A., Gaffney C., Schmidt A., 2008, Magnetometry for Archaeologists, AltaMira Press: Lanham-New York-Toronto-Plymouth.

• Clark A., 1997, Seeing Beneath the Soil: Prospecting Methods in Archaeology, Batsford: London.

• Schmidt A., 2013, Earth Resistance for Archaeologists, AltaMira Press: Lanham.

• Connyers L., 2013, Ground-Penetrating Radar for Archaeology, AltaMira Press: Lanham

• Gaffney, Gater 2008 – Gaffney C., Gater J., Revealing the buried past. Geophysics for Archeologists, The History Press: Stroud, Gloucestershire.

• Schmidt et al. 2015 – Schmidt A., Linford P., Linford N., David A., Gaffney C., Sarris A., Fassbinder J., EAC Guidelines for the Use of Geophysics in Archaeology: Questions to Ask and Points to Consider, EAC, AISBL: Namur.

• Jones 2008, - Jones D. M. [ed.], Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation, English Heritage Publishing: Swindon

• Reynolds

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wie co to jest geokryminalistyka, z jakich metod korzysta. Wie do jakiej kategorii metod geofizycznych zalicza się geofizykę kryminalistyczną, zna zarys historii wykorzystania metod geologicznych w kryminalistyce; potrafi wydzielić podstawowe grupy metod geofizycznych, a także wskazać przykłady konkretnych metod w obrębie każdej z grup; zna teoretyczne podstawy pomiarów i wie jakich obiektów i śladów można poszukiwać przy pomocy danych metod.

Umiejętności: Student potrafi zaplanować pomiary geofizyczne, przeprowadzić pomiary w terenie (metoda magnetyczna, elektrooporowa, GPR, wykrywacz metalu, kamera termowizyjna), wstępnie przetworzyć i zwizualizować dane, a także nadać im relację przestrzenną w oprogramowaniu GIS

Postawy: Student potrafi zaplanować i zorganizować pracę w terenie, z dbałością o sprzęt, a także archiwizować i zarządzać danymi pomiarowymi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie frekwencji (2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze), zaangażowania w omawianą problematykę oraz oceny projektu zaliczeniowego (przeprowadzenie poszukiwań jedną z metod, losowo przydzieloną każdej z grup, przygotowanie raportu z własnoręcznie przetworzonymi danymi pomiarowymi)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.