Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroskopowe i mikroskopowe badania śladów kryminalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-CHS-23-MIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroskopowe i mikroskopowe badania śladów kryminalistycznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą obejmowały dwa bloki – wstęp teoretyczny prowadzony będzie w formie serii wykładów, prezentujących możliwości doboru aktualnie dostępnych metod laboratoryjnych pod kątem informacji chemicznych, jakie mogą być wykorzystane w celu szczegółowego przeprowadzenia badania śladów kryminalistycznych. Wiedza przekazana podczas tych wykładów będzie stanowiła wstępne przygotowanie do zajęć praktycznych. Podczas zajęć każda w grup będzie miała także możliwość odbycia kilku wizyt w wybranych pracowniach muzealnych, co umożliwi zapoznanie się ze specyfiką i różnorodnością materiałową oraz technologiczną obiektów zabytkowych. Te zajęcia będą obejmowały naukę sporządzania opisów z natury oraz przykłady spraw mających swój przebieg sądowy.

Pełny opis:

Zajęcia będą obejmowały dwa bloki – wstęp teoretyczny prowadzony będzie w formie serii wykładów, prezentujących możliwości doboru aktualnie dostępnych metod laboratoryjnych pod kątem informacji chemicznych, jakie mogą być wykorzystane w celu szczegółowego przeprowadzenia badania śladów kryminalistycznych. Wiedza przekazana podczas tych wykładów będzie stanowiła wstępne przygotowanie do zajęć praktycznych. Podczas zajęć każda w grup będzie miała także możliwość odbycia kilku wizyt w wybranych pracowniach muzealnych, co umożliwi zapoznanie się ze specyfiką i różnorodnością materiałową oraz technologiczną obiektów zabytkowych. Te zajęcia będą obejmowały naukę sporządzania opisów z natury oraz przykłady spraw mających swój przebieg sądowy.

Blok ćwiczeń instrumentalnych pozwoli na zapoznanie się ze sposobem przeprowadzenia badań z zastosowaniem wybranych metod instrumentalnych, możliwościami elastycznego gromadzenia danych, stosowania wielo-instrumentalnych scenariuszy badawczych. Studenci otrzymają wgląd w dostępne sposoby opracowania wyników i końcowej interpretacji zarejestrowanych danych liczbowych, nauczą się szacowania wpływu niejednorodności składu chemicznego na możliwość dyskryminacji wybranych śladów kryminalistycznych na przykładzie okruchów szklanych i mikropróbek farb. Omówione zostaną obserwacje mikroskopowe mikrośladów z wykorzystaniem mikroskopii optycznej stereoskopowej (OM) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) połączone z oceną jednorodności morfologicznej i chemicznej obserwowanych próbek, zaprezentowane będą także wybrane metody spektralne: XRF (Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska) oraz metoda LA-ICP-MS (spektrometria mas z jonizacją próbki w plazmie indukcyjnie sprzężonej po ablacji laserowej) i ich potencjalne zastosowanie do oceny głównego składu pierwiastkowego oraz zawartości składników śladowych pobranych mikropróbek ciał stałych.

Literatura:

1. Notatki z zajęć i wykładów

2. Kryminalistyka.Przewodnik pod red. Dariusza Wilka, Toruń (2013) wyd.I (ISBN 978-83-7285-666-1)

Efekty uczenia się:

Student zna techniki mikroskopowe oraz makroskopowe. Wie jakie dowody i w jakich warunkach można badań przy użyciu tego typu metod. Potrafi przygotować próbkę do odpowiednich badań. Wie jak interpretować uzyskany wynik i wie, jaki będzie on miał wpływ na wersje kryminalistyczne. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

K_W01; Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w szerokiej perspektywie systemu nauk; zna relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk ścisłych i przyrodniczych; zna metodologię badań w podstawowych dziedzinach kryminalistyki; zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu kryminalistyki i nauk z nią związanych tj. z zakresu chemii, fizyki i biologii.

K_U03; Absolwent potrafi przeprowadzić czynności wykrywcze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne związane z dowodami kryminalistycznymi, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, w zależności od badanych śladów, posługując się terminologią dyscyplin pokrewnych fizyki, chemii, biologii, informatyki.

K_K02; Absolwent ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z różnych obszarów nauki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marianna Gniadek, Anna Ruszczyńska, Barbara Wagner, Bartłomiej Witkowski
Prowadzący grup: Marianna Gniadek, Anna Ruszczyńska, Barbara Wagner, Bartłomiej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)