Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEMI-LIC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z III roku dla studentów europeistyka-studia europejskie (którzy rozpoczęli w 18/19)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zaznajomienie studentów ze specyfiką badań nauk społecznych oraz zasadami tworzenia akademickiego tekstu na temat należący do wskazanego obszaru.

Pełny opis:

Praca studenta w ramach seminarium licencjackiego przygotowuje się do prowadzenia badania naukowego lub analizy źródeł na określony temat z zakresu europeistyki.

Student powinien opanować kolejno następujące umiejętności:

-sformułowanie poprawnego tematu pracy (teza pracy),

-sporządzenie konspektu pracy,

-sporządzenie wykazu literatury i posługiwanie się bazą źródłową,

-dokonywanie analizy źródeł,

-opanowanie techniki pisania tekstu naukowego i stosowanie aparatu naukowego.

Praca licencjacka ma formę pogłębionego referatu o zalecanej objętości ok. 50 stron standardowego maszynopisu (ok. 100 tys. znaków). Może mieć charakter opisowy. Wstęp pracy powinien formułować jej cel, uzasadniać podstawę materiałową i konstrukcję wywodu. Jeśli praca oparta jest o literaturę przedmiotu, od seminarzysty oczekuje się samodzielności konstrukcji i sposobu interpretacji przedstawionego materiału. Praca powinna być dowodem na przygotowanie studenta do prowadzenia badań naukowych.

Seminarzyści muszą wykazać opanowanie umiejętności warsztatowych (dokumentacja, prezentacja) i redakcyjnych. Ocenie podlegają pod tym względem konstrukcja pracy, wstęp, podsumowanie (zakończenie, wnioski), bibliografia, przypisy, tabele, rysunki, aneksy, klarowność wywodu, poprawność językowa. Praca powinna być napisana w sposób zwięzły. Trzy pierwsze strony pracy powinny być sporządzone według wzoru ogłoszonego przez Rektora UW.

Literatura:

1. Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1997

2. Eco, U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

3. Pułło, A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. IV, warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu seminarium student:

W ZAKRESIE WIEDZY:

- zna problematykę i stan wiedzy w zakresie wybranych zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną studiów,

- docenia wartość różnorodnych perspektyw i opinii wyrażanych w różnych tradycjach naukowych,

- zna zasady metodologiczne pisania rozpraw naukowych,

- zna zasady techniczne pisania tekstu akademickiego,

- rozumie konieczność rzetelnego dokumentowania wypowiedzi naukowej (przypisy, bibliografia)

- zna podstawowe zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej,

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zorganizować warsztat pracy oraz zaplanować etapy pracy,

- potrafi zbierać, selekcjonować i analizować materiały źródłowe,

- potrafi wykorzystać źródła obcojęzyczne,

- umie zastosować metodologię prowadzenia badania naukowego,

- umie samodzielnie opracować i przeprowadzić badanie,

- umie zaprezentować wyniki badania i sformułować wnioski,

- umie zredagować tekst pracy dyplomowej oraz go starannie edytować,

- rozumie na czym polega etyka w pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników badań,

- potrafi pracować pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- ceni wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- potrafi identyfikować własne błędy i zaakceptować konstruktywną krytykę,

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- wie, że wartość samodzielnej pracy zależy od jej zrozumiałego zaprezentowania innym,

- rozumie odpowiedzialność związaną z użyciem różnorodnych przekazów i formułowaniem wniosków na ich podstawie,

- szanuje dorobek innych i zaznacza, że z niego korzysta,

- docenia wartość samodzielnej pracy badawczej i naukowej,

- rozumie konieczność pracy pod kierunkiem opiekuna,

- rozumie, że efekty własnej pracy muszą być jasno komunikowane innym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmielewska, Władysław Czapliński, Beata Górka-Winter, Marta Grabowska, Krzysztof Jasiecki, Paweł Kozłowski, Anna Ostrowska, Małgorzata Pacek, Jana Planavova-Latanowicz, Wojciech Sadurski, Kamil Zajączkowski
Prowadzący grup: Władysław Czapliński, Beata Górka-Winter, Marta Grabowska, Krzysztof Jasiecki, Paweł Kozłowski, Anna Ostrowska, Małgorzata Pacek, Jana Planavova-Latanowicz, Wojciech Sadurski, Kamil Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.