Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy i fundusze Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L36-PFUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programy i fundusze Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia III rok 6 semestr LATO, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki funkcjonowania Unii Europejskiej z perspektywy oddziaływania funduszy regionalnych jako głównej determinanty rozwoju regionów.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą problematyki funkcjonowania Unii Europejskiej z perspektywy oddziaływania funduszy regionalnych jako głównej determinanty rozwoju regionów.

W ramach proponowanego przedmiotu słuchacz zapozna się z:

- zasadami konstruowania i praktyką funkcjonowania budżetu UE,

- teorią i praktyką funkcjonowania podstawowych polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozwoju regionalnego i jej instrumentami finansowymi,

- procesem planowania i realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,

- strategią średnio i długoterminową rozwoju rynku europejskiego,

- typami działań projektowych,

- zasadami realizacji działań ewaluacyjnych.

Metody dydaktyczne/nauczania:

Stacjonarnie lub w trybie synchronicznym - w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań przez platformę elektroniczną.

Narzędzia informatyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć: platforma Zoom Metody: pokaz, praca zespołowa, przykłady z praktyki, dyskusja, interaktywne wyjaśnienie kluczowych pojęć

Literatura:

Podstawowa:

Adamczyk, A., Borkowski, J. 2005. Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa: CE UW

Dubel, P., Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w praktyce, WZ UW, Warszawa 2012.

Filipek A., Fundusze UE, Placet, Warszawa 2009

Głąbicka, K., Brewiński, M. 2003 Europejska polityka regionalna, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2003.

Mazur G., Małuszyńska E., Unia Europejska 2014, Difin, Warszawa 2015.

6. Oręziak L., Finanse UE, PWN, Warszawa 2009

7. Dubel P., Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju regionalnego. Projekty I ich realizacja, PWE, Warszawa 2020.

Uzupełniająca:

1. Hryniewiecka M., Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP, Difin, Warszawa 2015.

2. Kisielnicki Jerzy, Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

3. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa, 2012,

4. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa, 2003

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

Zrozumiał znaczenie podstawowych pojęć związanych z rynkiem europejskim.

Zna podstawowe teorie rozwoju regionalnego.

Zrozumiał, jakie czynniki determinują rozwój regionów.

Posiadł wiedzę na temat zasad współfinansowania z funduszy strukturalnych UE.

Zrozumiał, co wpływa bezpośrednio na prawidłowy proces przygotowania projektu.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Jest w stanie wyjaśnić zasady funkcjonowania polityk unijnych i funduszy unijnych biorąc pod uwagę zarówno aspekt metodologiczny jak i finansowy.

2. Zna proces tworzenia tzw. wewnętrznych dokumentów programowych w ramach realizowanych polityk.

3. Jest w stanie wyjaśnić zasady aplikacji oraz prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE

4. Potrafi opisać skutki polityki regionalnej Unii Europejskiej i jej wpływu na decyzje społeczno-gospodarcze w ujęciu regionalnym i subregionalnym.

INNE KOMPETENCJE

1. Posiadł większą samodzielność w zakresie zastosowania wiedzy teoretycznej w procesie oceny wpływu polityk UE na rozwój regionów.

2. Rozwinął umiejętność pracy w zespole w zakresie stosunków interpersonalnych.

3. Jest w stanie rzetelnie komentować zachodzące zjawiska w gospodarce.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują ocenę z testu końcowego lub prezentacji realizowanych w zespołach.

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu min. 51% punktów z testu lub oceny minimum „3” z prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czub, Przemysław Dubel
Prowadzący grup: Jarosław Czub, Przemysław Dubel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)