Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3900-1BR
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju
Jednostka: Wydział Medyczny
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone tematyce biologii rozwoju człowieka.

Poruszone będą zagadnienia takie jak: gametogeneza, zapłodnienie i rozwój przedimplantacyjny zarodków, implantacja zarodka w macicy, gastrulacja, organogeneza, mechanizm determinacji płci, teratogeneza.

Pełny opis:

Wykład ukierunkowany będzie na zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami regulującymi gametogenezę, zapłodnienie, rozwój zarodkowy(przedimplantacyjny, implantację, gastrulację, organogenezę) i determinację płci uczłowieka.

Laboratorium rozszerzy tematykę wykładów o praktyczne aspekty poruszanych zagadnień: gametogenezy, zapłodnienia (np. procedura zapłodnienia in vitro), rozwoju zarodkowego, budowy i funkcji błon płodowych i łożyska.

Literatura:

Wykłady:

„Embriologia” H. Bartel

„Podstawy embriologii zwierząt i człowieka” C. Jura, J. Klag

„Zarys organogenezy” Z. Bielańska-Osuchowska

„Developmental Biology” S.F. Gilbert, M.J.F. Barresi

Laboratorium:

„Embriologia” H. Bartel

„Podstawy embriologii zwierząt i człowieka” C. Jura, J. Klag

„Zarys organogenezy” Z. Bielańska-Osuchowska

„Developmental Biology” S.F. Gilbert, M.J.F. Barresi

“Essential Reproduction” M.H. Johnson

Efekty uczenia się:

Wykłady:

Wiedza: student zna i rozumie:

A.W1. mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w językach polskim i angielskim

A.W6. stadia rozwoju zarodka ludzkiego, budowę i czynność błon płodowych i łożyska, etapy rozwoju poszczególnych narządów oraz wpływ czynników szkodliwych na rozwój zarodka i płodu (teratogennych)

B.W22. przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn

Umiejętności: student potrafi

A.U2. rozpoznawać w obrazach z mikroskopu optycznego lub elektronowego struktury histologiczne odpowiadające narządom, tkankom, komórkom i strukturom komórkowym, opisywać i interpretować ich budowę oraz relacje między budową i funkcją

A.U5. posługiwać się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym oraz embriologii

Kompetencje społeczne: student jest gotów do:

K_K8. formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

K_K13. uczenia się przez całe życie, w tym korzystania z najnowszej literatury fachowej (także obcojęzycznej) oraz z rad ekspertów

Laboratorium:

Wiedza: student zna i rozumie:

A.W1. mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologicznew językach polskim i angielskim

A.W6. stadia rozwoju zarodka ludzkiego, budowę i czynność błon płodowych i łożyska, etapy rozwoju poszczególnych narządów oraz wpływ czynników szkodliwych na rozwój zarodka i płodu (teratogennych)

B.W22. przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn

Umiejętności: student potrafi

A.U1. obsługiwać mikroskop optyczny, w tym w zakresie

korzystania z immersji

A.U2. rozpoznawać w obrazach z mikroskopu optycznego lub elektronowego struktury histologiczne odpowiadające narządom,

tkankom, komórkom i strukturom komórkowym, opisywać i interpretować ich budowę oraz relacje między budową i funkcją

A.U5. posługiwać się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym oraz embriologii

Kompetencje społeczne: student jest gotów do:

K_K8. formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

K_K13. uczenia się przez całe życie, w tym korzystania z najnowszej literatury fachowej (także obcojęzycznej) oraz z rad

ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin będzie mieć formę testową. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów.

Laboratorium:

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie: obecności (dozwolona jest jedynie 1 nieobecność na laboratorium) i kolokwium zaliczeniowego w formie testu.

W zakres kolokwium i egzaminu wchodzą wiadomości przekazane przez prowadzącego w czasie zajęć oraz zawarte w zaleconej przez prowadzącego literaturze.

O ocenie z przedmiotu decyduje ocena z egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ajduk
Prowadzący grup: Anna Ajduk, Katarzyna Krawczyk, Marek Maleszewski, Aneta Suwińska, Katarzyna Szczepańska, Małgorzata Waksmundzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)