Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Użyteczne narzędzia logiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-UNL24-M
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Użyteczne narzędzia logiczne
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Wykłady monograficzne (studia stacjonarne, filozofia)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Ukończenie kursu z Logiki I

Skrócony opis:

Logika jest użytecznym narzędziem, dzięki któremu możemy w sposób jasny i precyzyjny formułować i analizować tezy filozoficzne. W czasie wykładu skoncentrujemy się na trzech grupach bardzo ciekawych zagadnień:

(1) Związanych z pojęciami konieczności i możliwości.

(2) Związanych z pojęciami prawdziwości i dowodliwości.

(3) Związanych z pojęciami racjonalnych i nieracjonalnych przekonań i ich zmiany.

Przedstawione na wykładzie narzędzia formalne pozwolą nam z większą swobodą posługiwać się tymi pojęciami, a co się z tym wiąże – rozumieć i krytycznie oceniać oparte na nich tezy filozoficzne.

Pełny opis:

Logika jest użytecznym narzędziem, dzięki któremu możemy w sposób jasny i precyzyjny formułować i analizować tezy filozoficzne. W czasie wykładu skoncentrujemy się na trzech grupach bardzo ciekawych zagadnień:

(1) Związanych z pojęciami konieczności i możliwości.

Na wykładzie omówione zostaną podstawy modalnego rachunku zdań, w szczególności – modele (struktury) Kripkego, które pozwalają na formalne ujęcie intuicji związanych z pojęciem możliwego świata. Struktury Kripkego stanowią fundament analizy semantycznej pojęć modalnych, są również wykorzystywane w szerokiej klasie logik nieklasycznych, modelujących inne ważne pojęcia filozoficzne (np. epistemiczne czy deontyczne).

(2) Związanych z pojęciami prawdziwości i dowodliwości.

Jednym z fundamentalnych problemów w filozofii matematyki i logiki jest podanie formalnej eksplikacji pojęcia prawdy – i związanego z nim pojęcia wynikania (semantycznego). Naturalne jest pytanie o to, jaka jest relacja między prawdą a dowodliwością. Twierdzenia Gödla pokazują, iż w dostatecznie bogatych systemach formalnych pewne zdania (intuicyjnie prawdziwe) są niezależne, tzn. nie można ich w ramach danej teorii ani udowodnić, ani obalić. Celem tej części wykładu jest wyjaśnienie, jaki jest sens logiczny tego swobodnego stwierdzenia, i jakiego typu narzędzia są potrzebne, aby je udowodnić.

(3) Związanych z pojęciami racjonalnych i nieracjonalnych przekonań i ich zmiany.

Problem racjonalnej zmiany przekonań jest znany nam wszystkim. Pod wpływem nowych informacji uznajemy pewne zdania za bardziej wiarygodne a inne – za mniej. Najczęściej taka ocena ma charakter czysto jakościowy (uznajemy np., że szansa na prawdziwość danego zdania trochę wzrosła lub bardzo zmalała). Utrudnia to precyzyjną analizę spójności przekonań. Celem tej części wykładu jest wyjaśnienie, jak precyzyjnie można opisywać tego typu mechanizmy, w szczególności, w jaki sposób pojęcie stopnia przekonania (degree of belief) może być eksplikowane za pomocą pojęcia prawdopodobieństwa, na jakich założeniach tu się opieramy, i jak mogą być formułowane kryteria racjonalności przekonań. W szczególności będziemy mówić o odporność na tzw. Dutch Book, czyli na system zakładów, z których każdy jest oceniany przez agentów jako uczciwy, a które – traktowane łącznie – prowadzą do nieuchronnej straty.

Przedstawione na wykładzie narzędzia formalne pozwolą nam z większą swobodą posługiwać się omówionymi pojęciami, a co się z tym wiąże – lepiej rozumieć i krytycznie oceniać oparte na nich tezy filozoficzne.

Literatura:

Zostanie podana na zajęciach

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia logiczne ważne z punktu widzenia takich pojęć filozoficznych jak pojęcie konieczności i możliwości; pojęcie prawdziwości i dowodliwości czy pojęcie racjonalnych przekonań.

Nabyte umiejętności:

Potrafi stosować podstawowe pojęcia logiczne ważne z punktu widzenia takich pojęć filozoficznych jak pojęcie konieczności i możliwości; pojęcie prawdziwości i dowodliwości czy pojęcie racjonalnych przekonań.

Nabyte kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w grupie

Potrafi jasno i precyzyjnie mówić o abstrakcyjnych zagadnieniach

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się sprawdzianem pisemnym, który obejmuje część teoretyczną i praktyczną (znajomość pojęć i technik oraz umiejętność ich zastosowania przy analizie konkretnych zadań i zagadnień).

W trakcie roku akademickiego mogą pojawić się kartkówki oraz kolokwia. Wyniki będą brane pod uwagę przy ocenie sprawdzianu końcowego; w szczególności osoby, które uzyskają bardzo dobry wynik z kartkówek/kolokwiów, mogą zostać zwolnione ze sprawdzianu.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wójtowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)