Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia fikcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-FF23-S
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia fikcji
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Seminaria (studia stacjonarne, filozofia)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu wprowadzenie do podstawowych zagadnień filozofii fikcji. W trakcie zajęć nacisk zostanie położony na znaczenie pojęcia fikcji dla rozważań filozoficznych z zakresu logiki, metafizyki oraz filozofii języka.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest wprowadzeniu do podstawowych problemów filozofii fikcji i obejmuje m.in. następujące zagadnienia: odniesienie nazw fikcjonalnych, sensowność semantyczna zdań o fikcji, rodzaje zdań fikcjonalnych i ich status logiczny, prawda w fikcji, wnioskowanie w fikcji, logika fikcji, metafizyka fikcji. Dyskutowane będą zarówno teksty, które podają w wątpliwość znaczenie teoretyczne analiz fikcji oraz semantyczną sensowność zdań fikcjonalnych, jak również konkurencyjne stanowiska wobec szczegółowych problemów dyskutowanych w ramach filozofii fikcji. Stąd podjęty zagadnieniami będą m.in.: spór wokół kategorii przedmiotów nieistniejących; przedmioty fikcyjne jako przedmioty abstrakcyjne; operator fikcji; fikcjonalizm; przedmioty fikcyjne i światy możliwe; fikcje niemożliwe; wnioskowanie o fikcji. Wskażemy, w jaki sposób rozważania nad fikcją wpływają na filozoficzną interpretację kwantyfikacji, modalności oraz analizy okresów warunkowych, a także przyjrzymy się możliwym aplikacjom rozważanym na gruncie filozofii fikcji koncepcji do analizy innych problemów filozoficznych, dyskutowanych w ramach filozofii matematyki, filozofii prawa oraz etyki.

Literatura:

Lista przykładowych tekstów, które będą dyskutowane podczas zajęć:

Adams, F., Fuller, G., Stecker, R. (1997), The Semantics of Fictional Terms, “Pacific Philosophical Quarterly” 78: 128–148.

Balaguer, M. (2009). Fictionalism, Theft, and the Story of Mathematics. “Philosophia Mathematica”. 17. 131-162.

Braun, D. (1993). Empty Names. “Nous” 27, 449–469.

Braun, D. (2005), Empty Names, Mythical Names, Fictional Names, “Nous” 39: 596–631.

Currie G. (1990), The nature of fiction, Cambridge University Press, Cambridge: Cambridge University Press [fragmenty]

De Ponte, M., Korta, K., Perry, J. (2018), Truth Without Reference: The Use of Fictional Names, “Topoi” 39(2):389-399

Gatzia, D. (2010). Colour Fictionalism. “Rivista di estetica”. 50. 109-123.

Gnatek, Z. (2011), Nazwy puste w teorii bezpośredniego odniesienia – koncepcja Davida Brauna i jej słabości, „Diametros” 27: 130-149.

Ingarden R. (1960), „O dziele literackim”, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [fragmenty]

Joyce, R. (2005). Moral Fictionalism. [w:] Mark Eli Kalderon (red.), “Fictionalism in Metaphysics”. Oxford University Press. 287-313.

Kripke S. (1973/2013), “Reference and Existence. The John Locke Lectures”, Oxford: Oxford University Press [Fragmenty].

Lewis D. (1976/1991), Prawda w fikcji, tłum. Ziemba M., [w:] Paśniczek J. (red.), „Ontologia fikcji”, Warszawa: Wyd. UMCS: 137‐159.

Marmor, A. (2018), Law, Fiction, and Reality. [w:] Burazin, L., Himma, K. E. & Roversi, C. (red.) “Law as an Artifact”. Oxford University Press.

Nolan D. (2007), A Consistent Reading of Sylvan’s Box, “The Philosophical Quarterly”, vol. 57 (229): 667‐673.

(1975/1991), Meinongowska analiza przedmiotów fikcyjnych, tłum. Wiśniewska‐Giza K., [w:] Paśniczek J., (red.) „Ontologia fikcji”, Warszawa: Wyd. UMCS: 137‐152.

Pelc, J. (1967), Wyrażenia imienne a fikcja literacka, „Studia Estetyczne” 4, 318-336.

Pelc, J. (1983), O bytach fikcyjnych i tekstach fikcjonalnych, „Studia Semiotyczne” 13:179-224

Priest G. (1997), Sylvan’s Box: A Short Story and Ten Morals, “Notre Dame Journal of Formal Logic”, 38: 573‐582.

Rosen G. (1990), Fikcjonalizm modalny.

Rosen, G. & Dorr, C. (2002). Composition as a fiction. [w:] Gale R. (red.), “The Blackwell Companion to Metaphysics”. Blackwell: 151-174.

Sainsbury R. M. (2010), “Fiction and Fictionalism”, New York: Routledge. [Fragmenty]

Thomasson A. (1999), “Fiction and Metaphysics”, Cambridge: Cambridge University Press [Fragmenty].

van Inwagen P. (2005), Existence, Ontological Commitment, and Fictional Entities, [w:] Loux M. J., Zimmerman D. W. (red.), “The Oxford Handbook of Metaphysic”s, Oxford: Oxford University Press: 131‐157.

Walton, K (1990). “Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts”. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990. [Fragmenty]

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Student:

- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu fikcji w relacji do logiki, metafizyki i filozofii języka.

- zna specjalistyczną terminologię z dziedziny filozofii fikcji w języku polskim

- zna i rozumie główne stanowiska i kierunki współczesnej filozofii fikcji

- zna poszczególne stanowiska w sporze o status logiczny zdań fikcjonalnych,

- zna idee i argumenty sporów prowadzonych w ramach filozofii fikcji

- zna metody interpretacji tekstu z dziedziny filozofii fikcji

- ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych używanych w filozofii języka

(KW03, KW05, KW08, KW09, KW11).

Nabyte umiejętności:

Student potrafi samodzielnie interpretować teksty filozoficzne, formułować argumenty na rzecz określonych tez, analizować i krytycznie oceniać argumenty filozoficzne, wykorzystywać wiedzę filozoficzną w analizie krytycznej. W szczególności:

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych - czyta i interpretuje tekst z dziedziny filozofii fikcji

- słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów z zakresu filozofii fikcji

- poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną

- analizuje argumenty z zakresu filozofii fikcji, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia

- wykrywa zależności między różnymi twierdzeniami i stanowiskami filozoficznymi

- dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę̨.

(KU03, KU04, KU05, KU08, KU09, KU14, KU16).

Nabyte kompetencje społeczne:

Student:

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (KK01)

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów (KK02)

- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania (KK05)

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (referenta, dyskutanta). (KK06).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium jest aktywna obecność, systematyczna lektura i znajomość omawianych tekstów, a także wygłoszenie referatu oraz przedstawienie pracy pisemnej na uzgodniony temat z zakresu problematyki seminarium. Ocena wystawiona na podstawie wygłoszenia referatu (waga 50%) i pracy zaliczeniowej (50%).

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Puczyłowski, Maciej Sendłak
Prowadzący grup: Tomasz Puczyłowski, Maciej Sendłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Asystent naukowy: mgr Martyna Pustoszkin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)