Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-DON-LA1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język łaciński I
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty do wyboru, filozofia, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Skrócony opis:

Lektorat – poprzez zapoznanie z fleksją i składnią języka łacińskiego oraz słownictwem – przygotowuje studentów do tłumaczenia i interpretacji łacińskich tekstów oryginalnych.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują do samodzielnej lektury łacińskich tekstów przy pomocy słownika.

W trakcie ćwiczeń student zdobywa znajomość fleksji i składni łacińskiej oraz podstawowego słownictwa potrzebnego do lektury tekstów na średnim poziomie.

Semestr zimowy poświęcony jest poznawaniu fleksji łacińskiej /deklinacje, czasy, zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące/. W semestrze letnim student zapoznaje się ze składniami łacińskimi /ACI, NCI, ablativus absolutus/.

Powtórzeniu i wprowadzeniu nowych zagadnień towarzyszą ćwiczenia gramatyczne i tłumaczenie tekstów.

Literatura:

1. Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław, wydanie dowolne.

3. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa, wydanie dowolne.

4. Korpanty J., Mały słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa lub Kumaniecki K. (oprac.), Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa (wydania dowolne).

5. Lewandowski I., Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa, PWN lub Wielewski M., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa lub Auerbach M., Dąbrowski K., Gramatyka łacińska, Ossolineum (wydania dowolne).

6. Samolewicz Z., Sołtysik T., Składnia łacińska, wyd. Homini, Bydgoszcz 2000.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma podstawową wiedzę o języku łacińskim, jego powstaniu i rozwoju;

- zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu średnim;

- potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie o niskim i średnim stopniu trudności.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne testy kontrolne – 25%

- egzamin pisemny – 35%

Do egzaminu można podejść po zaliczeniu wszystkich testów śródsemestralnych.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Grześczak
Prowadzący grup: Inga Grześczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zawadzka
Prowadzący grup: Magdalena Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)