Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-TechInf-WAL
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla I roku programu kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (od 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Pełny opis:

1. Przedstawienie zasad działania i budowy typowego komputera.

2. Omówienie roli i działania systemu operacyjnego, ćwiczenie podstawowych działań na plikach i katalogach.

3. Przegląd podstawowych aplikacji (kalkulator, program pakujący).

4. Omówienie zasad działania przeglądarek internetowych oraz wyszukiwarek.

Ćwiczenie wyszukiwania informacji w sieci.

5. Omówienie działania poczty elektronicznej, ćwiczenie typowych zastosowań (wysyłanie załączników, definiowanie filtrów).

6. Edytowanie dokumentów tekstowych w typowym pakiecie biurowym.

Definiowanie struktury dokumentu i automatyzacja pracy (definiowanie stylów, automatyczne numerowanie rozdziałów, generowanie spisu treści itp.).

7. Przedstawienie zasad poprawnego definiowania arkuszy.

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w typowym pakiecie biurowym.

Opisywanie obliczeń za pomocą formuł.

Typowe funkcje arkusza (suma, jeżeli, wyszukaj.pionowo itp.).

Tworzenie wykresów.

8. Budowanie prostych stron WWW w języku HTML.

Definiowanie struktury strony.

Prawidłowe kodowanie polskich znaków.

Stosowanie podstawowych znaczników (title, h1, h2, … , ul, ol, a, img, itp.).

W miarę możliwości czasowych elementy arkuszy stylów (CSS).

9. Tworzenie prezentacji w typowym programie biurowym.

Literatura:

- skrypt: http://pi.mimuw.edu.pl

- Współczesna literatura (czasopisma, publikacje internetowe) z zakresu technologii informacyjnej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć

Umiejętność wykorzystywania podstawowych technologii informacyjnych w nauce i pracy.

Wiedza: Student/ka zna i rozumie:

- znajomość podstaw działania komputera i sieci, K_W12, K_K02

- znajomość podstawowych pojęć z zakresu omawianych tematów (edycja tekstu, obliczenia w arkuszu, tworzenie stron WWW), K_K02

- rozróżnianie między treścią a formą przekazywanych informacji (style w edytorze, HTML a CSS). K_K02

- prawne uwarunkowania i odpowiedzialność za ochronę własności intelektualnej (W_W03 FN)

- funkcjonowanie ludzkiego organizmu i znaczenie zdrowia fizycznego dla aktywności intelektualnej (K_W22 FN)

Umiejętności Student/ka potrafi

- umiejętność wyboru właściwego narzędzia informatycznego dla wykonania typowych zadań na komputerze, K_U13

- umiejętność tworzenia dokumentów z wykorzystaniem udogodnień oferowanych przez edytor (style, automatyczne formatowanie, automatyczna numeracja, automatyczne generowanie spisu treści, automatyczne tworzenie bibliografii),K_U13

- umiejętność tworzenia arkuszy kalkulacyjnych (edycja arkusza, wpisywanie formuł, tryby adresowania, najważniejsze funkcje, sortowanie i filtrowanie, tworzenie wykresów), K_U13

- umiejętność tworzenia prostych stron HTML (struktura strony, typowe znaczniki, polskie znaki, arkusze stylów).K_U13

-samodzielnie wyszukać, ocenić i wykorzystać informacje z różnych źródeł pisanych i elektronicznych, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej (K_U01 FN)

- wykorzystać funkcje edytora tekstu i tworzyć spisy treści, odsyłacze, bibliografię, indeksy itp. (K_U04 FN)

- zorganizować sobie prawidłowo stanowisko pracy (praca z komputerem, długotrwała pozycja siedząca), zadbać o kondycję fizyczną, a w razie potrzeby umie się zachować w sytuacji kryzysowej (K_U06 FN)

- korzystać ze słowników, gramatyk i wszelkich materiałów pomocniczych (K_U09) FN

Kompetencje społeczne Student/ka jest gotow do

- rozumienie korzyści płynących ze stosowania na co dzień technologii informacyjnych. K_K02

- uświadomienia sobie istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i własnej pracy oraz znaczenia ochrony praw własności intelektualnej (K_K04 FN)

- dbałości o właściwą organizację pracy i stanowiska oraz o kondycję fizyczną; jest zdolny/a do podejmowania samodzielnych działań profesjonalnych (K_K06 FN)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie umiejętności wykonywania konkretnych, praktycznych zadań przy komputerze.

Zaliczenie na ocenę, na podstawie punktów za prace domowe zadawane w trakcie semestru oraz punktów ze sprawdzianu końcowego, odbywającego się przy komputerze na koniec zajęć

Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Michał Kutwin, Ewa Madalińska-Bugaj, Monika Mietelska, Piotr Żmijewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Michał Kutwin, Ewa Madalińska-Bugaj, Monika Mietelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)