Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury francuskiej i włoskiej (2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-3-HKFRWL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury francuskiej i włoskiej (2)
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest zaprezentowaniu najważniejszych etapów ewolucji kultury francuskiej i włoskiej od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Specjalna uwaga poświęcona jest tym zjawiskom kulturowym, które są żywe w czasach nam współczesnych. Oprócz najistotniejszych dla kultury zjawisk takich jak twórczość artystyczna czy literacka, omówione zostanie historia idei czy zmieniająca się w procesie historycznym obyczajowość.

Pełny opis:

Zostaną omówione takie tematy jak: tworzenie się państw na gruzach cesar-stwa rzymskiego, kształtowanie się rycerstwa i mieszczaństwa jako podstawo-wych grup odbioru kultury w języku rodzimym ideologia feudalna i monar-chiczna vs. światopogląd mieszczański. Sztuka romańska we Francji, gotyk i jego odmiany. Giganci literatury włoskiej i europejskiej: Dante, Petrarka i Boccaccio. Specyfika francuskiego i włoskiego renesansu, architektura i malarstwo we Francji i Włoszech doby renesansu. Wpływ francuskich wojen religijnych. Klasycyzm w kontekście monarchii absolutnej, racjonalizm Kartezjusza. Kultura i sztuka w Wersalu, Rewolucja i system republikański, epoka napoleońska – instytucjonalny , naukowy i kulturalny rozwój Francji, restauracja i II Cesarstwo, rozwój Paryża, postęp techniczny; francuska ekspansja kolonialna i jej wpływ na zainteresowania kulturami egzotycznymi, wojna francusko-pruska i III Republika. Proces jednoczenia Włoch i jego wpływ na życie intelektualne Italii. Rozwój sztuk pięknych, malarstwo. I Wojna Światowa, ruch socjalistyczny, szalone lata 20-30, faszyzm, II Wojna Światowa, dekolonizacja, V Republika francuska, Maj 68, Francja i Włochy współczesne.

Literatura:

Kowalski Jacek, Loba Anna i Mirosław, Prokop Jan, Dzieje Kultury Francuskiej, Warszawa 2005, PWN oraz bibliografia szczegółowa podawana sukcesywnie z zajęć na zajęcia

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna:

- podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w odniesieniu do kultury francuskiej

- zna podstawową terminologię z zakresu historii sztuki w odniesieniu do kultury francuskiej

- zna najważniejszych twórców kultury europejskiej

- zna francuskich autorów filozoficznych oraz ich idee

W zakresie umiejętności student:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat kultury francuskiej

- ma podstawową wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce oraz we Francji

W zakresie kompetencji społecznych student:

- ma świadomość dynamicznego rozwoju kultury i pojawiania się nowych metod i paradygmatów badawczych

- ma świadomość znaczenia dziedzictwa antyku w kulturze Europy

- rozumie wagę zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa kulturowego Europy, w tym tradycji francuskiej

- aktywnie śledzi wydarzenia kulturalne we Francji

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny obejmujący treści omawiane w czasie wykładów i lektur.

Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji (raz podczas semestru)

Liczba dopuszczalnych nieobecności – 2 w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Abramowicz
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz, Ivan Dimitrijević
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)