Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy neurobiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AZm-L2-8-PN
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy neurobiologii
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Antropozoologia (2) międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, program od 22/23
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia służą omówieniu podstawowych zagadnień z neurobiologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Poruszane tematy koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:

1) fizykochemiczne podstawy działania układu nerwowego

2) budowa układu nerwowego

3) ewolucja układu nerwowego

4) przetwarzanie i integracja informacji w układzie nerwowym

5) metody badania układu nerwowego

6) zegar i rytmy biologiczne

7) komunikacja wokalna u zwierząt kręgowych

8) neuroendokrynoimmunologia

Pełny opis:

Wykład rozpocznie omówienie fizycznych i chemicznych podstaw funkcjonowania komórek występujących w układzie nerwowym. Następnie omówione zostaną sposoby przekazywania sygnału pomiędzy nimi ze szczególnym uwzględnieniem roli synapsy. Przedstawiona zostanie budowa, fizjologia i ewolucja ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, różnorodność neurotransmiterów, rola ośrodków nerwowych i łuku odruchowego. Integracja informacji zostanie przedstawiona na przykładzie rozpoznawania i analizy obrazu w układzie wzrokowym oraz percepcji i przetwarzania informacji bólowej. Omówione zostaną podstawowe mechanizmy emocji, rola układu nagrody i limbicznego w ich powstawaniu. W drugiej części wykładu omówione zostaną wybrane zagadnienia zaawansowanych procesów nerwowych zaangażowanych w integrację procesów wewnątrz organizm, komunikację międzyosobniczą oraz przetwarzanie informacji ze środowiska. Przedstawione zostaną również podstawowe nieinwazyjne metody badania układu nerwowego.

Literatura:

- Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN 2006

- Matthews G. G., Neurobiologia. Od cząsteczek i komórek do układów., PZWL, 2000

- Konopacki J., Kowalczyk T., Bocian R., Podstawy fizjologii zwierząt, Wydawnictwo UŁ, 2018

- Longstaff A., Krótkie wykłady – neurobiologia, PWN, 2002

- Striedter GF., Neurobiology – a functional approach, Oxford University Press, 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po wykładzie student zna:

- podstawowe pojęcia stosowane w neurobiologii,

- budowę i funkcjonowanie podstawowych elementów układu nerwowego

- podstawowe mechanizmy przetwarzania informacji w układzie nerwowym

- różnorodność sposobów reagowania zwierząt na bodźce pochodzące ze środowiska

Umiejętności:

Po wykładzie student potrafi

- wykazać związek pomiędzy złożonością układu nerwowego a środowiskiem i trybem życia zwierząt

- wytłumaczyć mechanizmy integracji i przetwarzania informacji w układzie nerwowym

- omówić podstawy procesów emocjonalnych u zwierząt

Kompetencje społeczne:

Po zajęciach student

- rozumie potrzeby zwierząt wynikające z procesów neurofizjologicznych w nich zachodzących

- zna nieinwazyjne metody badania układu nerwowego oraz możliwości i ograniczenia ich stosowania

- rozpoznaje, na czym polega etyka badawcza oraz rzetelność w prowadzeniu badań i interpretacji uzyskanych wyników dla funkcjonowania społeczeństwa

- krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej

Efekty kierunkowe:

KW_10 Zna podstawową terminologię i metodologię nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych

KU_08 Potrafi aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

KK_02 Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

KK_04 Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych

KK_08Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest końcowy egzamin pisemny zdany na ocenę pozytywną. Egzamin końcowy obejmuje zagadnienia poruszane na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markowska, Robert Meronka
Prowadzący grup: Magdalena Markowska, Robert Meronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markowska
Prowadzący grup: Magdalena Markowska, Robert Meronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)