Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AZm-L1-2-ET
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etologia zwierząt
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Antropozoologia, międzydziedzinowe studia przyrod.-hum.-społ., 01.10.2022
Strona przedmiotu: http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/pl/etologia-zwierzat.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące zachowań zwierząt kręgowych i bezkręgowych w powiązaniu z innymi elementami ich biologii. Obejmuje też poznanie podstawowych metod badania behawioru zwierząt oraz przeprowadzenie i omówienie wyników obserwacji w laboratorium i w terenie. Omówione zostaną również zagadnienia związane z systematyką i ewolucją narządów u zwierząt kręgowych, jak również związki zoologii z ekologią, etologią i zoogeografią.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące zachowań zwierząt kręgowych i bezkręgowych w powiązaniu z innymi elementami ich biologii, w tym: wybór siedliska, znajdowanie pokarmu, zachowania obronne, aktywność ruchowa, funkcjonowanie narządów zmysłu, uczenie się, komunikacja, emocje i osobowości u zwierząt. Obejmuje też poznanie podstawowych metod badania behawioru zwierząt. Omówiona zostanie również biologia i ekologia wybranych gatunków kręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli i znaczenia dla człowieka. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące skutków antropopresji, synantropizacji, barier antropogenicznych i gatunków inwazyjnych. Ćwiczenia obejmą naukę rozpoznawania najważniejszych przedstawicieli rodzimej fauny, ze szczególnym uwzględnieniem teriofauny, ornitofauny i herpetofauny, w tym gatunków rzadkich i chronionych.

Na ćwiczenia składa się kilka bloków tematycznych. Poszczególne części mają różny charakter: 1. seminaryjny i obejmują opracowanie i przedstawienie materiału literaturowego przez studenta, 2. eksperymentalny i polegają na zaplanowaniu i przeprowadzeniu doświadczenia obejmującego bezpośrednią obserwację zwierząt różnych gatunków oraz na analizie i prezentacji otrzymanych wyników, 3. obserwacji terenowych prowadzonych w ramach projektu semestralnego, 4. obserwacji terenowych podczas warsztatów wyjazdowych.

Literatura:

• Alcock J. 2005. Animal behaviour. Sinauer

• Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN (wybrane zagadnienia)

• Krebs J.R., Davies N.B. 2014. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN (wybrane zagadnienia)

• Martin P., Bateson P. 1986. Measuring behaviour. An introducory guide. Cambridge University Press (wybrane zagadnienia)

• Sadowski B. 2007. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN (wybrane zagadnienia)

• Szarski H. 1998. Historia Zwierząt Kręgowych. PWN wybrane zagadnienia)

• Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, wybrane zagadnienia)

• Weiner J. 1998. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. PWN

• anglojęzyczne artykuły naukowe polecone przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Odniesienie do efektów kształcenia programu studiów:

Wiedza - absolwent:

Zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii oraz biologicznych podstaw zachowań

Zna podstawową terminologię i metodologię nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych

Umiejętności - absolwent:

Potrafi aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne - absolwent:

Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej

Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

KW_02, KW_10

KU_08

KK_02, KK_04, KK_08

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą:

• Aktywność podczas dyskusji i zaangażowanie w realizację doświadczeń.

• Ustne prezentacje wybranych problemów biologicznych na podstawie poleconych przez prowadzącego publikacji naukowych lub dobranych samodzielnie materiałów źródłowych.

• Pisemne i ustne prezentacje wyników badań przeprowadzonych podczas zajęć.

Ocena zostanie wystawiona jako średnia z uzyskanych podczas zajęć ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Kurs terenowy, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jedlikowski
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Marcin Brzeziński, Jan Jedlikowski, Andrzej Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)