Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tak dalej trwać nie może! Przedstawienie buntu we francuskich tekstach kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-TDTN-qHT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tak dalej trwać nie może! Przedstawienie buntu we francuskich tekstach kultury
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty do wyzwania kierunkowego"Historie-dyskursy-tożsamości" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Bunt przeciw zastanej sytuacji politycznej, społecznej, obyczajowej, kulturalnej jest tematem nieustannie podejmowanym w tekstach kultury francuskiej (literackich, w malarstwie, filmie itp.). Konwersatorium poświęcone będzie analizie sposobów przedstawienia sytuacji krytycznych na podstawie lektury fragmentów dzieł literackich, obrazów, fragmentów filmów.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest analizie metodą close reading tekstów kultury lub ich fragmentów. Przed zajęciami studenci otrzymują pocztą e-mail odpowiednie materiały. Dotyczyć one będą:

Buntu społecznego (rewolucje, powstania, spontaniczne zamieszki),

Buntu obyczajowego (libertynizm, Rewolucja 1789 roku, rewolucja seksualna w XX wieku)

Buntu kobiet przeciw dominacji mężczyzn

Buntu filozoficznego

Buntu artystycznego przeciw utrwalonym kanonom sztuki.

Oprócz znajomości epok i prądów artystycznych, student zapozna się z „językami” różnych dyscyplin artystycznych oraz terminologią odpowiadających im dyscyplin naukowych.

Każde zajęcia rozpoczynają się od pięciominutowej „wejściówki” sprawdzającej przygotowanie studentów do zajęć. Przygotowanie się do zajęć zajmie studentowi ok 2,5 godziny tygodniowo + 1,5 godz. samych zajęć +30 min pracy własnej.

Literatura:

APOLLINAIRE Guillaume, „Malarstwo nowoczesne” [in:] Artyści o sztuce, Warszawa 1977, PWN.

ARAGON Louis, Wieśniak Paryski, Warszawa 1971, PIW (fragmenty).

BAUDELAIRE Charles, Kwiaty zła, dowolne wydanie (fragmenty).

CAMUS Albert, Eseje, Warszawa 1971, PIW (fragmenty).

DURAS Marguerite, Kochanek, Kraków 1989, Znak (fragmenty).

Fabliaux (wybór) [in:] W krzywym zwierciadle. Wybór francuskiej średniowiecznej literatury

satyrycznej, Kraków 2005, Universitas.

FLAUBERT Gustaw, Szkoła uczuć, Warszawa 2024, Świat Książki, (fragmenty).

GAXOTTE Pierre, Wielka Rewolucja Francuska, Warszawa 1935, Trzaska i Michalski, (fragmenty).

HUGO Wiktor, 1793, Warszawa 1957, Czytelnik (fragmenty).

KUBERA Jacek, Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego

pochodzenia, Warszawa 2017, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, (fragmenty).

LACLOS, Choderlos de, Niebezpieczne związki, tłum. T. Boy Żeleński, dowolne wydanie (fragmenty).

MONTESKIUSZ, Listy perskie, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie, (fragmenty).

PAXTON Robert, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy ład 1940-1944, Warszawa 2011, Bukowy Las

(fragmenty).

RACHILDE, Pan Wenus, Warszawa 1980, Czytelnik (fragmenty).

ROBBE-GRILLET Alain, Żaluzja, Warszawa 1975, Czytelnik.

SADE Alphonse, Donatien de, Filozofia w buduarze, Warszawa 1989, Wyd. Szumacher (fragmenty).

MONTESKIUSZ, Listy perskie, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie, (fragmenty).

SOBOUL Albert, Rewolucja francuska 1789-1799, Warszawa 1951, Czytelnik (fragmnety).

VILLON Franciszek, Wielki testament, tłum. T. Boy-Żeleński, dowolne wydanie (fragmenty).

ZOLA Emil, Dzieło, Warszawa 1959, PIW (fragmenty).

ZOLA Emil, Germinal, Warszawa 1953, PIW (fragmenty).

Filmy:

Marzyciele (2003), reż. B. Bertolucci

Nienawiść 1995), reż. M. Kassovitz

Pies Andaluzyjski (1928) reż. L. Buñuel

Szalony Piotruś (1965), reż Jean-Luc Godard

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

Zna podstawową terminologię analizy dyskursu (odpowiada K_W01)

Zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy dzieła literackiego, malarskiego i filmowego (odpowiada K_W05)

Zna podstawowe zasady prezentacji ustnej i redagowania pracy pisemnej (odpowiada K_W08)

W zakresie umiejętności student potrafi:

Dokonywać analizy dzieł sztuki za pomocą adekwatnych narzędzi (odpowiada K_U02)

Przygotować pracę pisemną w formie eseju uwzględniające wymogi stawiane pracom akademicki (odpowiada K_U07)

Przygotować krótkie wystąpienie ustne według ustalonych reguł (odpowiada K_U10)

W zakresie kompetencji społecznych student:

Podejmuje pracę zespołową w ramach tworzonych ad hoc grup (odpowiada K_K02)

Docenia wartość wielu punktów widzenia i metod badawczych (odpowiada K_K03)

Jest gotów do zrozumienia francuskiego dziedzictwa kulturowego (odpowiada K_K09)

Jest gotów do konfrontowania francuskiego dziedzictwa kulturowego z życiem kulturalnym i obywatelskim Polski (odpowiada K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Na oceną składają się następujące komponenty:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wyniki wejściówek

Prace pisemne

Samodzielne (lub grupowe) prezentacja

Aktywne uczestnictwo w zajęciach – student ma prawo do opuszczenia sześciu zajęć w skali roku bez żadnej konsekwencji. Nadprogramowe nieobecności będą wpływały na obniżenie oceny.

Wyniki wejściówek: do oceny wchodzi 80% najlepszych ocen uzyskanych za wejściówki

Prace pisemne: każdy student przygotowuje dwie prace pisemne, po jednej w każdym semestrze

Samodzielne (lub grupowe) prezentacja: każdy student przygotowuje w każdym semestrze pracę pisemną, samodzielnie lub w zespole (w zależności od liczebności grupy)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Abramowicz
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)