Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektura tekstów kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-LTK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów kultury
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs ma za zadanie zaprezentowanie studentom różnorodne teksty kultury, tak werbalne (dzieła literackie, dokumenty, teksty naukowe, itp.) jak i niewerbalne (obraz, fotografia, ilustracja) oraz hybrydowe, łączące różne systemy semiotyczne (film, spektakl teatralny, gra komputerowa). Zaprezentowane będą również metody analiz tych tekstów oraz podstawowe pojęcia metodologiczne, operacyjne przy prowadzenie tych analiz

Pełny opis:

Przed rozpoczęciem pierwszego semestru na platformie Google Classroom zostaną umieszczone materiały, które studenci będą musieli przygotować przed każdymi zajęciami wraz z poleceniami, datami i nazwiskami wykładowców. teksty kultury, tak werbalne (dzieła literackie, dokumenty, teksty naukowe, słownik, blog, esej, felieton, itp.) jak i niewerbalne (obraz, fotografia, ilustracja, kalendarz, itp.) oraz hybrydowe, łączące różne systemy semiotyczne (film, spektakl teatralny, gra komputerowa, itp.). Same zajęcia zaś będą poświęcone analizie tekstów. Po zakończeniu bloku dwóch zajęć studenci otrzymają dwa tematy prac powiązanych z kolejnymi konwersatoriami. Student dokonuje wyboru jednego tematu i sporządza krótką pracę pisemną (ok 2 500) znaków i odsyła ją koordynatorowi.

Na zakończenie pierwszego semestru studenci formułują temat pracy pisemnej powiązanej z wybranymi zajęciami. Zalecane jest konsultowanie tematu z wykładowcą, do którego zajęć praca będzie nawiązywała. Praca ta będzie redagowana w ciągu drugiego semestru.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć, student:

zna podstawową terminologię analizy tekstu kultury i rozumie jej przydatność do lektury tekstów, (K_W01)

zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury, (K_W05)

jest świadomy bogactwa kulturowego oraz różnic kulturowych manifestujących się w różnorodnych tekstach w korelacji z kontekstem filozoficznym, historycznym, społecznym, etc.(K_W08 )

potrafi selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji zawartych w różnorodnych tekstach kultury (K_U01)

potrafi dokonywać pisemnej i ustnej analizy dzieł sztuki oraz tekstów kultury za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych (K_U02)

potrafi przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim (K_U07)

umie poprawnie i jasno wygłosić swą opinię, przekonująco ją argumentując (K_U05 )

jest gotów do poznawania nowych metod badawczych (K_K03)

przestrzega zasady tolerancji i ma poszanowanie dla różnic kulturowych (K_K07)

docenia bogactwo kultur (K_K08)

szanuje różnorodność kultur i ilustrujących je tekstów (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Na oceną składają się następujące komponenty:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wyniki prac pisemnych wykonanych po zajęciach

Praca roczna

Aktywne uczestnictwo w zajęciach – student ma prawo do opuszczenia czterech zajęć w skali roku bez żadnej konsekwencji. Nadprogramowe nieobecności będą wpływały na obniżenie oceny. Obecności stanowią 15% oceny

Oceny z cząstkowych prac pisemnych. Do oceny wchodzi 80% najlepszych ocen uzyskanych za prace cząstkowe. Stanowi to 40% oceny końcowej.

Praca pisemna zredagowana w II semestrze.: Stanowi ona 45% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Abramowicz
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz, Michał Choptiany, Szymon Gruda, Michał Janocha, Maria Kalinowska, Aleksandra Kamińska, Przemysław Kordos, Jan Miernowski, Maria Poprzęcka, Ewa Rudnicka, Krzysztof Rybak, Katarzyna Sadkowska, Agata Starownik, Monika Stobiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)