Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do badań literaturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-OR-WBL
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań literaturoznawczych
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z wiodącymi kierunkami XX-wiecznych i XXI-wiecznych badań literaturoznawczych.

Pełny opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z wiodącymi kierunkami XX-wiecznych i XXI-wiecznych badań literaturoznawczych. Poszczególne wykłady będą poświęcone prezentacji paradygmatów myślowych, doktryn, szkół, nurtów oraz metodologii literaturoznawczych. Zarazem przekrojowo w ciągu całego kursu będą omawiane zasadnicze problemy literaturoznawstwa (m.in. autor, intencja, interpretacja, język, referencja, tekst, znaczenie, znak). Przemiany myśli teoretycznoliterackiej będą przedstawiane z uwzględnieniem ich powiązań z innymi dyscyplinami (filozofia, lingwistyka, socjologia, psychologia, historiografia, kulturoznawstwo).

Literatura:

Podręczniki i antologie:

• A. Burzyńska, M.P. Markowski, "Teorie literatury XX wieku. Podręcznik", Kraków 2006 [i nast. wydania].

• "Literatura – teoria – metodologia", red. D. Ulicka, Warszawa 2006 [i nast. wydania].

• Z. Mitosek, "Teorie badań literackich", Warszawa 1998 [i nast. wydania].

• A. Burzyńska, M.P. Markowski, "Teorie literatury XX wieku. Antologia", Kraków 2006 [i nast. wydania].

• "Teoretycznoliterackie tematy i problemy", red. D. Ulicka, Warszawa 2003 [i nast. wydania].

Efekty uczenia się:

Student:

- poznaje najważniejsze problemy metodologiczne literaturoznawstwa teoretycznego XX i XXI wieku;

- umie je osadzić w kontekście współbieżnych historycznie i metodologicznie lingwistyki, filozofii;

- zapoznaje się z założeniami i strategiami metodologicznymi najważniejszych paradygmatów, formacji, orientacji, szkół i nurtów;

- potrafi rozpoznać ich retorykę (gatunki i style wypowiedzi, znamienne nazwy, metafory terminologiczne i terminy);

- uzyskuje słownik pojęć kluczowych dla nowoczesnych i współczesnych badań literackich, wskazujących na ich dominanty problemowe;

- umie usytuować różne propozycje teoretyczne względem siebie oraz względem ościennych wobec literaturoznawstwa praktyk naukowych i artystycznych;

- potrafi przeprowadzić analizę porównawczą poznanych koncepcji i dokonać translacji ich słowników;

- poznaje najważniejsze indywidualne propozycje teoretyczne i ich realizacje pisarskie;

- zdobywa umiejętność osadzenia poznawanych propozycji w kontekstach biograficznym, politycznym i światopoglądowym, tj. rozpoznawać w wypowiedzi naukowej wypowiedź kulturową.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z regulaminem dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Wykład kończy się egzaminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wróbel
Prowadzący grup: Łukasz Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z wiodącymi kierunkami XX-wiecznych i XXI-wiecznych badań literaturoznawczych.

Pełny opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z wiodącymi kierunkami XX-wiecznych i XXI-wiecznych badań literaturoznawczych. Poszczególne wykłady będą poświęcone prezentacji paradygmatów myślowych, doktryn, szkół, nurtów oraz metodologii literaturoznawczych. Zarazem przekrojowo w ciągu całego kursu będą omawiane zasadnicze problemy literaturoznawstwa (m.in. autor, intencja, interpretacja, język, referencja, tekst, znaczenie, znak). Przemiany myśli teoretycznoliterackiej będą przedstawiane z uwzględnieniem ich powiązań z innymi dyscyplinami (filozofia, lingwistyka, socjologia, psychologia, historiografia, kulturoznawstwo).

Literatura:

Podręczniki i antologie:

• A. Burzyńska, M.P. Markowski, "Teorie literatury XX wieku. Podręcznik", Kraków 2006 [i nast. wydania].

• "Literatura – teoria – metodologia", red. D. Ulicka, Warszawa 2006 [i nast. wydania].

• Z. Mitosek, "Teorie badań literackich", Warszawa 1998 [i nast. wydania].

• A. Burzyńska, M.P. Markowski, "Teorie literatury XX wieku. Antologia", Kraków 2006 [i nast. wydania].

• "Teoretycznoliterackie tematy i problemy", red. D. Ulicka, Warszawa 2003 [i nast. wydania].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wróbel
Prowadzący grup: Łukasz Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z wiodącymi kierunkami XX-wiecznych i XXI-wiecznych badań literaturoznawczych.

Pełny opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z wiodącymi kierunkami XX-wiecznych i XXI-wiecznych badań literaturoznawczych. Poszczególne wykłady będą poświęcone prezentacji paradygmatów myślowych, doktryn, szkół, nurtów oraz metodologii literaturoznawczych. Zarazem przekrojowo w ciągu całego kursu będą omawiane zasadnicze problemy literaturoznawstwa (m.in. autor, intencja, interpretacja, język, referencja, tekst, znaczenie, znak). Przemiany myśli teoretycznoliterackiej będą przedstawiane z uwzględnieniem ich powiązań z innymi dyscyplinami (filozofia, lingwistyka, socjologia, psychologia, historiografia, kulturoznawstwo).

Literatura:

Podręczniki i antologie:

• A. Burzyńska, M.P. Markowski, "Teorie literatury XX wieku. Podręcznik", Kraków 2006 [i nast. wydania].

• "Literatura – teoria – metodologia", red. D. Ulicka, Warszawa 2006 [i nast. wydania].

• Z. Mitosek, "Teorie badań literackich", Warszawa 1998 [i nast. wydania].

• A. Burzyńska, M.P. Markowski, "Teorie literatury XX wieku. Antologia", Kraków 2006 [i nast. wydania].

• "Teoretycznoliterackie tematy i problemy", red. D. Ulicka, Warszawa 2003 [i nast. wydania].

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)