Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE5-PS
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla osób znających hebrajski na poziomie co najmniej C1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obszarami badań językoznawczych dotyczących współczesnego języka hebrajskiego, jego rozwoju oraz miejsca wśród innych języków semickich. Prezentowane są stosowane metodologie oraz korpusy badań.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi obszarami badań nad współczesnym, często mówionym, językiem hebrajskim oraz językoznawstwem semickim. Poruszane są zagadnienia pracy z korpusem hebrajskim wraz z jej metodologiami, kwestie kontaktu językowego i ich wpływu na rozwój języka hebrajskiego oraz wybrane zagadnienia z komparatystyki semickiej.

Literatura:

Doron, Edit. Language Contact and the Development of Modern Hebrew. Leiden: Brill, 2015.

גולדנבר, גדעון”. עברית כלשון שמית חיה, “הלשון העברית בהתפתחותה ובהתחדשותה, האקדמיה הלאומית למדעים, ירושלים תשנ"ו

.148-190, (1995),

Butts, Aaron. Semitic Languages in Contact. Leiden:Brill, 2015.

יזרעאל, שלמה. מדברים עברית:לחקר הלשון המדוברת והשונות הלשונית בישראל. אוניברסיטת תל-אביב, 2002.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie

-ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub historii [K_W01]

-ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury żydowskiej i izraelskiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) [K_W03]

Absolwent potrafi

-umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej [K_U03]

- posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów [K_U20]

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy [K_U01]

Absolwent jest gotów do

-rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób [K_K01]

- odpowiedniego określania celów i sposobów ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [K_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie frekwencji i aktywności

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dudzik-Rudkowska
Prowadzący grup: Marta Dudzik-Rudkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia mają pogłębić wiedzę określoną kierunkiem studiów w Zakładzie Hebraistyki oraz ukazać jej praktyczne zastosowania. Zajęcia obejmują szeroko pojęte kwestie związane z językoznawstwem i literaturoznawstwem hebrajskim (klasycznym i współczesnym), teorią przekładu oraz praktycznymi stronami pracy pisemnego tłumacza języka hebrajskiego, jak również kontekstem kulturowym powstawania tłumaczonych tekstów i wpływem tegoż na proces tłumaczenia.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują szeroko pojęte kwestie związane z językoznawstwem i literaturoznawstwem hebrajskim (klasycznym i współczesnym), teorią przekładu oraz praktycznymi stronami pracy pisemnego tłumacza języka hebrajskiego, jak również kontekstem kulturowym powstawania tłumaczonych tekstów i wpływem tegoż na proces tłumaczenia.

Część zajęć poświęcona będzie wprowadzeniu toretycznemu, które ma na celu zapoznanie studentów z najbardziej aktualnym stanem badań i poszerzonym zakresem wiedzy związanej ze wspomnianymi zagadnieniami cząstkowymi. Uzupełniać je będą ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem posiadanej wiedzy językowej i kulturowej.

W ramach ćwiczeń studenci przekładać będą pisemnie fragmenty tekstów często występujących w pracy tłumacza języka hebrajskiego, będą także mieli okazję porównać sposób pracy tłumacza literatury i np. tłumacza przysięgłego. Podjęte zostaną także próby wzajemnej redakcji tekstów przez studentów. Ilość i rodzaj tekstów zależny będzie od biegłości językowej studentów oraz ich tempa pracy.

Szczegółowy temat związany z nim cząstkowy harmonogram ćwiczeń ustala prowadzący zajęć z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i zainteresowań studentów.

Literatura:

L. Venuti, The Translation Studies Reader

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu

A Majkiewicz, Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu

A. Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej

J. Kozak, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis

A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy

P.Bukowski, M. Heydel , Współczesne teorie przekładu. Antologia

+ wybór z czasopism:

Przekład język kultura

Między oryginałem a przekładem

Przekładaniec

Słowniki:

E.Shoshan, Milon Even Shoshan, 6 vols.

R. Alcalay, The Complete Hebrew-English Dictionary, 2 volumes

R. Rozental, Milon ha-cerufim

R. Rozental, Milon ha-sleng

Słownik poprawnej polszczyzny PWN

Uwagi:

Znajomość języka hebrajskiego przynajmniej na poziomie C1; biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)