Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i kultura hebrajska1.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE5-JKH1.2
Kod Erasmus / ISCED: 09.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język i kultura hebrajska1.2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hebrajskiego na poziomie C2.1.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka języka hebrajskiego na poziomie C2. Kurs zakłada doskonalenie umiejętności językowych a także znajomości gramatyki języka hebrajskiego współczesnego i klasycznego na poziomie bardzo zaawansowanym.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka hebrajskiego na poziomie C2. Zadaniem kursu jest doskonalenie czterech umiejętności językowych – rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia na poziomie biegłym. Studenci doskonalą umiejętność swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie w ramach różnych rejestrów językowych. Kładzie się nacisk na rozumienie ze słuchu autentycznych nagrań: dialogów, opowiadań, wykładów akademickich, wiadomości radiowych. Studenci poszerzają słownictwo oraz znajomość gramatyki, co przygotowuje ich do rozumienia tekstów prasowych, literackich (zarówno współczesnych, jak i klasycznych) oraz akademickich.

Literatura:

Podręczniki/ Textbooks:

R. Bliboim, Shom`im ivrit, Academon, Jerusalem.

V. Ishay, A. Bar-Kol, Kmo Kelim Shluvim, Academon, Jerusalem.

G. Lanzberg, Tachbir Meshulav, Academon, Jerusalem

N. Kedar, Netiyot ha-poal, Nira Kedar 2001.

Słowniki/ Dictionaries:

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku hebrajskim K_W04

- ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku hebrajskim (współczesnym i/lub klasycznym/martwym) K_W09

- ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Izraela w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową K_W10

Umiejętności:

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych K_U05

- potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym K_U08

- umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności K_U09

- potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-

politycznej/językowej/kulturowej Izraela K_U11

- potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła hebrajskojęzycznej literatury/piśmiennictwa K_U13

- posługuje się językiem hebrajskim na poziomie C2 K_U15

- potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym kulturowym kontekście społeczności żydowskiej K_U16

- posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku hebrajskim K_U19

- potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku hebrajskim K_U21

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

- aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i współczesnego Izraela K_K10

- potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju K_K12

Metody i kryteria oceniania:

 kontrola obecności,

 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

 kolokwia,

 prace pisemne

 egzamin pisemny na koniec roku (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Adamczyk, Marta Dudzik-Rudkowska, Anna Piątek
Prowadzący grup: Angelika Adamczyk, Marta Dudzik-Rudkowska, Anna Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)