Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie(Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE4-SM(Z)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie(Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Znajomość hebrajskiego współczesnego na poziomie C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z zasadami i metodami pisania prac magisterskich, pisanie (w domu) oraz prezentowanie i omawianie (na zajęciach) kolejnych rozdziałów pracy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej spełniającej wymogi stawiane pracom naukowym. Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień z literatury hebrajskiej, językoznawstwa , judaizmu, historii Żydów i Izraela czy zagadnień społeczno-politycznych Izraela na podstawie materiałów źródłowych w języku hebrajskim.

Podczas zajęć studenci poznają zasady metodologii wykorzystywanej w pracy naukowej oraz kolejne etapy przygotowywania pracy magisterskiej:

- wybór tematu pracy

- poszukiwanie i zbieranie materiałów i informacji zawartych w opracowaniach i tekstach źródłowych.

- referowanie stanu wiedzy na wybrany temat (stan badań)

- przygotowanie konspektu pracy,

- prezentowanie zebranych materiałów w sposób uporządkowany,

- konstruowanie bibliografii, poprawne sporządzenie przypisów oraz cytowań,

- pisanie kolejnych rozdziałów pracy.

Literatura:

Słownik języka polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/

Bielec E., Bielec J., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000.

Eco U., Jak pisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Dobór pozycji bibliograficznych uzależniony jest od wyboru tematów prac uczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent

-Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej [K_W02]

-Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury żydowskiej i izraelskiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) [ K_W03]

- Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku hebrajskim [ K_W04]

- Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki judaizmu i Izraela i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie [K_W05]

- Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury żydowskiej i izraelskiej właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii [ K_W06]

- Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Izraela [ K_W07]

- Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Izraela [ K_W08]

- Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Izraela w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową [ K_W10]

- Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej [ K_W11]

Absolwent potrafi:

- wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy [ K_U01]

-wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie materiałów źródłowych [ K_U02]

- samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej [ K_U03]

- wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych [K_U04]

- czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Izraela, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [ K_U08]

-porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Izraela (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności [ K_U09]

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Izraela i judaizmu w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki [K_U10]

- zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Izraela [ K_U11]

-ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury żydowskiej i izraelskiej [K_U12]

- Posługiwać się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ [ K_U14]

- Posługiwać się językiem hebrajskim na poziomie co najmniej C2 [ K_U15]

- wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła języku hebrajskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł[ K_U17]

- Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej judaizmu i Izraela w języku polskim oraz w języku hebrajskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Izraela [ K_U18]

- Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku hebrajskim [ K_U19]

- posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów [ K_U20]

- biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku hebrajskim [ K_U21]

Absolwent jest gotów:

-Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób [ K_K01]

- Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [ K_K02]

- Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [ K_K04]

- Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową [ K_K05]

- Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o Izraelu [ K_K07]

- Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz Izraela [ K_K08]

- Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe judaizmu i Izraela, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną [K_K09]

- Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i współczesnego Izraela [ K_K10]

- Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury żydowskiej i izraelskiej [ K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz prac domowych (kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej).

Zaliczenie bez oceny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Adamczyk
Prowadzący grup: Angelika Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Tuwalska-Napiórkowska
Prowadzący grup: Lidia Tuwalska-Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)