Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny 2.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE4-PS2.1
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny 2.1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
translatoria

Założenia (opisowo):

Wymagana znajomość języka hebrajskiego na poziomi minimum C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają pogłębić wiedzę określoną kierunkiem studiów w Zakładzie Hebraistyki oraz ukazać jej praktyczne zastosowania. Zajęcia obejmują szeroko pojęte kwestie związane z językoznawstwem i literaturoznawstwem hebrajskim (klasycznym i współczesnym), teorią przekładu oraz praktycznymi stronami pracy pisemnego tłumacza języka hebrajskiego, jak również kontekstem kulturowym powstawania tłumaczonych tekstów i wpływem tegoż na proces tłumaczenia.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują szeroko pojęte kwestie związane z językoznawstwem i literaturoznawstwem hebrajskim (klasycznym i współczesnym), teorią przekładu oraz praktycznymi stronami pracy pisemnego tłumacza języka hebrajskiego, jak również kontekstem kulturowym powstawania tłumaczonych tekstów i wpływem tegoż na proces tłumaczenia.

Część zajęć poświecona będzie wprowadzeniu, które ma na celu zapoznanie studentów z najbardziej aktualnym stanem badań i poszerzonym zakresem wiedzy związanej ze wspomnianymi zagadnieniami cząstkowymi. Uzupełniać je będą ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem posiadanej wiedzy językowej i kulturowej.

W ramach ćwiczeń studenci przekładać będą pisemnie fragmenty tekstów często występujących w pracy tłumacza języka hebrajskiego, będą także mieli okazję porównać sposób pracy tłumacza literatury i np. tłumacza przysięgłego. Podjęte zostaną także próby wzajemnej redakcji tekstów przez studentów. Ilość i rodzaj tekstów zależny będzie od biegłości językowej studentów oraz ich tempa pracy.

Szczegółowy temat związany z nim cząstkowy harmonogram ćwiczeń ustala prowadzący zajęć z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i zainteresowań studentów.

Literatura:

L. Venuti, The Translation Studies Reader

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu

A Majkiewicz, Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu

A. Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej

J. Kozak, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis

A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy

P.Bukowski, M. Heydel , Współczesne teorie przekładu. Antologia

+ wybór z czasopism

Słowniki:

E.Shoshan, Milon Even Shoshan, 6 vols.

R. Alcalay, The Complete Hebrew-English Dictionary, 2 volumes

R. Rozental, Milon ha-cerufim

R. Rozental, Milon ha-sleng

Słownik poprawnej polszczyzny PWN

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa, religii, historii jak i zagadnień społeczno-politycznych [K_W01].

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury żydowskiej i izraelskiej (z zakresu kultury, literatury, religii, historii jak i zagadnień społeczno-politycznych) wybranego regionu [K_W03].

- ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki judaizmu i Izraela oraz o zajmujących się nią ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie [K_W05].

- zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Izraela [K_W07].

Umiejętności

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy [K_U01].

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych judaizmu i Izraela, również na podstawie materiałów źródłowych [K_U02].

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej [K_U03].

- potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-

politycznej/językowej/kulturowej Izraela [K_U11]

- posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej judaizmu i Izraela w języku polskim oraz w języku hebrajskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Izraela [K_U18].

- posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów [K_U20].

Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób [K_K01].

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [K_K04].

- rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz poznanej z wybranego regionu [K_K08].

- aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury żydowskiej i izraelskiej [K_K11].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa w oparciu o prace cząstkowe, kontrolę obecności (max. 2 nieobecność w semestrze), ocenę ciągłą.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dudzik-Rudkowska
Prowadzący grup: Marta Dudzik-Rudkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

L. Venuti, The Translation Studies Reader

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu

A Majkiewicz, Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu

A. Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej

J. Kozak, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis

A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy

P.Bukowski, M. Heydel , Współczesne teorie przekładu. Antologia

+ wybór z czasopism

Słowniki:

E.Shoshan, Milon Even Shoshan, 6 vols.

R. Alcalay, The Complete Hebrew-English Dictionary, 2 volumes

R. Rozental, Milon ha-cerufim

R. Rozental, Milon ha-sleng

Słownik poprawnej polszczyzny PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Piekarska-Baronet
Prowadzący grup: Maria Piekarska-Baronet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)