Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny 1.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE4-PS1.1
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny 1.1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana znajomość języka hebrajskiego na poziomie minimum C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład bądź ćwiczenia mające pogłębić wiedzę określoną kierunkiem studiów w Zakładzie Hebraistyki oraz ukazać jej praktyczne zastosowania. Zajęcia, w zależności od prowadzącego, obejmują szeroko pojęte kwestie związane z językoznawstwem (w tym glottodydaktyką) i literaturoznawstwem hebrajskim (klasycznym i współczesnym); teorią przekładu (w tym praktycznymi stronami pracy pisemnego tłumacza języka hebrajskiego); filozofią i religią żydowską oraz kulturą materialną Izraela odniesioną do historii (biblijnej i nowożytnej).

Pełny opis:

Rok akademicki 2024/2025: opis w części szczegółowej.

Rok akademicki 2023/2024:

Zajęcia obejmują szeroko pojęte kwestie związane z językoznawstwem i literaturoznawstwem hebrajskim (klasycznym i współczesnym), teorią przekładu oraz praktycznymi stronami pracy pisemnego tłumacza języka hebrajskiego, jak również kontekstem kulturowym powstawania tłumaczonych tekstów i wpływem tegoż na proces tłumaczenia. Część zajęć poświecona będzie wprowadzeniu, które ma na celu zapoznanie studentów z najbardziej aktualnym stanem badań i poszerzonym zakresem wiedzy związanej ze wspomnianymi zagadnieniami cząstkowymi. Uzupełniać je będą ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem posiadanej wiedzy językowej i kulturowej. W ramach ćwiczeń studenci przekładać będą pisemnie fragmenty tekstów często występujących w pracy tłumacza języka hebrajskiego, będą także mieli okazję porównać sposób pracy tłumacza literatury i np. tłumacza przysięgłego. Podjęte zostaną także próby wzajemnej redakcji tekstów przez studentów. Ilość i rodzaj tekstów zależny będzie od biegłości językowej studentów oraz ich tempa pracy. Szczegółowy temat związany z nim cząstkowy harmonogram ćwiczeń ustala prowadzący zajęć z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i zainteresowań studentów.

Literatura: (tylko po angielsku)

Academic year 2023/2024:

L. Venuti, The Translation Studies Reader

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu

A Majkiewicz, Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu

A. Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej

J. Kozak, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis

A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy

P.Bukowski, M. Heydel , Współczesne teorie przekładu. Antologia

+ wybór z czasopism

Słowniki:

E.Shoshan, Milon Even Shoshan, 6 vols.

R. Alcalay, The Complete Hebrew-English Dictionary, 2 volumes

R. Rozental, Milon ha-cerufim

R. Rozental, Milon ha-sleng

Słownik poprawnej polszczyzny PWN

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu osoba uczestnicząca w nim:

Wiedza

- Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury żydowskiej i izraelskiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) K_W03

- Ma szczegółowa wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki judaizmu i Izraela i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie K_W05

- Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Izraela K_W07

Umiejętności

- Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągniecie kariery zawodowej K_U03

- Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/ sytuacji społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Izraela K_U11

- Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej judaizmu i Izraela w języku polskim oraz w języku hebrajskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Izraela K_U18

- Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku hebrajskim K_U21

Kompetencje społeczne

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osob K_K01

- Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej K_K04

- Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz Izraela K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa w oparciu o prace cząstkowe, kontrolę obecności, ocenę ciągłą.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dudzik-Rudkowska
Prowadzący grup: Marta Dudzik-Rudkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Piekarska-Baronet
Prowadzący grup: Maria Piekarska-Baronet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest analizie współczesnego Izraela z perspektywy kulturoznawczej. Osoby uczestniczące w kursie poznają podstawowe kategorie badań kulturoznawczych i stosowanych w tym obszarze metodologii, specyfikę kulturoznawczych badan izraelskich, oraz prace izraelskich badaczy, zwłaszcza poświęcone trzem kategoriom wiodącym w lokalnej praktyce kulturoznawczej: przestrzeni, pamięci oraz władzy/konfliktu.

Efektem końcowym kursu jest poznanie narzędzi i rozwiniecie kompetencji niezbędnych do samodzielnej pracy badawczej w dyscyplinie nauk o kulturze i religii w kontekście współczesnego Izraela.

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia i harmonogram ustalone bedą wspólnie na początku semestru, według zainteresowań badawczych osób uczestniczących w kursie.

Zajęcia uwzględnią analizę przestrzeni wyobrażonych i rzeczywistych, miejskich i peryferyjnych, w tym sposobu ich projektowania, symboliki i funkcjonowania w narracjach społeczno-kulturowych i artystycznych. Kategoria pamięci analizowana będzie w kontekście zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym, przyglądając się jakie role w jej kształtowaniu pełnią miejsca pamięci współczesnego kraju. Kategoria władzy/konfliktu skupi się na kontekście codziennego życia i kontaktu kulturowego rożnych grup etnicznych. Istotną częścią kursu będzie analiza paradygmatu kolonializmu osadniczego w kontekście Izraela/Palestyny, również z metaperspektywy jako dominującego dyskursu akademickiego. Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się także z metodologiami badawczymi stosowanymi w kulturoznawstwie, w tym analizą dyskursu, metodami etnograficznymi czy metodami mieszanymi (triangulacją).

Zajęcia bedą miały charakter interaktywny, łącząc wykłady teoretyczne z analizą studiów przypadków, pracą w grupach oraz dyskusjami nad tekstami i materiałami.

Literatura:

Szczegółowy wybór literatury uzależniony będzie od zagadnień bliskich zainteresowaniom osób uczestniczących w kursie.

A. Assman, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, Poznań 2015.

C. Baker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

H.K. Bhabha, The Location of Culture, London 1994.

M. Saryusz-Wolska, R. Traba, (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa 2014.

W.J.T. Mitchell, Imperial Landscape, London 1994.

E. Said, Invention, Memory, and Place, Critical Inquiry 2000.

E. Ben-Ari, Y. Bilu (eds.), Grasping the Land: Space and Place in Contemporary Israeli Discourse and Experience, New York 1997.

Y. Zerubavel, Desert in the Promised Land, Pało Alto 2019.

E. Tzfadia, H. Yacobi, Rethinking Israeli Space. Periphery and identity, New York 2011.

M. Feige, The Semiotics of Israeli Space and Time, Sussex 2019.

A. Shapira, Jehudim chadaszim, jehudim jeszanim, Tel Awiw 1997.

I. Shamir, Hancacha we-zikaron. Darka szel ha-chewra ha-jizra’elit be-jicuw nofej ha-zikaron, Tel Aviv 1996.

I. Shamir, Sochne’j hancacha be-tarbut ha-zikaron ha-jizra’elit, Tel Awiw 2000.

E. Schiller, G. Barkai (red.), „U-we-damam ha-boker ja’ale.” Zikaron we-hancacha be-jizra’el. Ariel, 2005.

T. Sorek, Palestinian Commemoration in Israel. Calendars, Monuments and Martyrs, Stanford 2015.

E. Weizman, Hollow Land. Israel’s Architecture of Occupation, London 2017.

A. Sabbagh-Khoury, Tracing Settler Colonialism: a Genealogy of a Paradigm in the Sociology of Knowledge Production in Israel, Politcs & Society 2022.

O. Bartov (ed.), Israel-Palestine. Lands and Peoples, New York 2021.

Uwagi:

Wymagana znajomość języka hebrajskiego oraz angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów naukowych z dyscypliny nauk o kulturze i religii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)