Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia społeczno-kulturowe Izraela(Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE3-ZSKI(Z)
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia społeczno-kulturowe Izraela(Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówiona zostanie historia Państwa Izrael, jego problemy społeczne oraz ich wpływ na współczesną kulturę izraelską.

Pełny opis:

Kurs zapoznaje studentów z historią Państwa Izrael oraz z jego najważniejszymi zagadnieniami społecznymi i politycznymi, jak konflikt izraelsko-palestyński, problemy wewnętrzne państwa (nowi imigranci, wojsko, miejsce religii w życiu społecznym i politycznym, stosunek społeczeństwa do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, itp.). Ważniejsze zagadnienia będą podparte poznawaniem tekstów kultury: filmy izraelskie, muzyka, literatura.

Literatura:

A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Trio, Warszawa 2001.

D. Cohn-Sherbok, D. El-Alami, Konflikt palestyńsko-izraelski, PIW, Warszawa 2002.

S. N. Eisenstadt, Israeli Society, Weidenfeld & Nocolson, London 1967.

S. N. Eisenstadt, The transformation of Israeli Society, Weidenfeld & Nocolson, London 1985.

Teksty kultury (filmy izraelskie, muzyka, literatura). Materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Izraela w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej K_W09

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe judaizmu i Izraela K_W10

- ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Izraela K_W11

Umiejętności:

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych w Izraelu i w diasporze żydowskiej [K_U02]

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Izraela i Żydów do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata K_U04

- potrafi prawidłowo usytuować Państwo Izrael w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego K_U05

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U09

Kompetencje:

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05

- ma świadomość znaczenia kultury Izraela w kulturze światowej K_K07

Metody i kryteria oceniania:

- udział w zajęciach (frekwencja, aktywność)

- bieżące przygotowanie do zajęć

- egzamin na koniec roku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Adamczyk
Prowadzący grup: Angelika Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)