Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i kultura hebrajska(Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE2-JKH(Z)
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język i kultura hebrajska(Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hebrajskiego na poziomie podstawowym (A2).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka języka hebrajskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1) w semestrze zimowym oraz ponad średnio zaawansowanym (B2) w semestrze letnim. W ramach kursu kształcone będą umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania we współczesnym języku hebrajskim. Przewiduje się także czytanie i analizę gramatyczną fragmentów tekstów klasycznych.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka hebrajskiego na poziomie średnio- i ponad średnio zaawansowanym. Głównym celem kursu jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku hebrajskim. Kształtowana będzie umiejętność płynnego mówienia, rozumienia treści przekazu rozmówcy. Studenci zapoznają się z różnymi rejestrami językowymi- od języka kolokwialnego do formalnego. Doskonali się umiejętność pisania (list, streszczenie) oraz rozumienia ze słuchu nagranych tekstów- dialogów, monologów, wykładów, wiadomości radiowych.

Umiejętność czytania doskonali się poprzez wprowadzanie trudniejszych tekstów: oryginalnych bądź adaptowanych współczesnych tekstów literackich, łatwiejszych artykułów prasowych, fragmentów tekstów klasycznych.

Literatura:

Podręczniki:

Wybrany podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego na poziomie bet i gimel, tekst Biblii Hebrajskiej. Materiały własne prowadzącego

Słowniki:

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

http://www.milon.co.il/

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- posiada wiedzę o języku hebrajskim na poziomie B2

- ma świadomość złożonej natury języka hebrajskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Żydów i Izraela

Umiejętności:

- posługuje się językiem hebrajskim na poziomie B2

- potrafi analizować i interpretować niektóre teksty źródłowe w języku hebrajskim

- potrafi przełożyć łatwiejsze teksty literackie/piśmiennictwa z języka hebrajskiego na język polski

- potrafi posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Izraela

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku hebrajskim

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku hebrajskim

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności,

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

- kolokwia,

- prace pisemne,

- zaliczenie pisemne na koniec semestru,

Ocena końcowa stanowi średnią wszystkich ocen cząstkowych. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Po każdym ukończonym temacie studenci piszą kolokwium. Dodatkowo każdy student przygotowuje przynajmniej co najmniej 4 prace pisemne w ciągu semestru. Ocenie podlega także obecność studenta na zajęciach. Student, który ma ponad 40% nieobecności, nie ma prawa do uzyskania zaliczenia, także w sesji poprawkowej. Student, który regularne uczestniczył w zajęciach i uzyskał średnią ocenę 2, może przystąpić do zaliczenia dopiero w sesji poprawkowej.

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, student musi być obecny na co najmniej 60% zajęć oraz uzyskać średnią arytmetyczną co najmniej 3 z wszystkich ocen cząstkowych.

Ocena końcowa z przedmiotu Język i kultura hebrajska stanowi średnią ważoną (w zależności od liczby godzin) ocen, wystawionych przez poszczególnych prowadzących.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Adamczyk, Anna Piątek, Maria Piekarska-Baronet
Prowadzący grup: Angelika Adamczyk, Anna Piątek, Maria Piekarska-Baronet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)