Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny język i kultura hebrajska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE1-WJKH(Z)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesny język i kultura hebrajska
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie kulturą Żydów i Izraela. Znajomość innych języków obcych oraz wiedza z zakresu gramatyki będą dodatkowym atutem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka języka hebrajskiego od podstaw. Po ukończeniu semestralnego kursu studenci posługuje się językiem hebrajskim na poziomie początkującym (A1). W trakcie nauki studenci zapoznają się z językiem współczesnym, a także z kulturą żydowską i izraelską.

Pełny opis:

Nauka języka hebrajskiego od podstaw. Po ukończeniu semestralnego kursu studenci posługuje się językiem hebrajskim na poziomie początkującym (A1). W trakcie nauki studenci zapoznają się z językiem współczesnym, a także z kulturą żydowską i izraelską.

Studenci poznają alfabet hebrajski - zarówno litery drukowane, jak i kursywę, a także system wokalizacji. Posługują się słownikiem języka hebrajskiego współczesnego. Poznają podstawy gramatyki hebrajskiej oraz słownictwo, dotyczące głównie typowych sytuacji dnia codziennego. Sprawność rozumienia ze słuchu rozwijana jest poprzez słuchanie prostych nagrań. Podczas zajęć rozwijana jest umiejętność mówienia - studenci budują własne dialogi na tematy dotyczące sytuacji dnia codziennego, a także dyskutują na wybrane tematy.

Literatura:

Wybrane podręczniki do nauki języka hebrajskiego współczesnego, wskazane przez osoby prowadzące zajęcia.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

- Zna i rozumie złożoność natury języka hebrajskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii żydów i Izraela. K_W13

-Potrafi posługiwać się językiem hebrajskim na poziomie A2 K_U12

- Potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku hebrajskim K_U13

- Potrafi interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury żydowskiej i izraelskiej poprzez analizę językową/ filologiczną K_U15

- Potrafi posługiwać się systemem pisma języka hebrajskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) K_U16

- Potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Izraela K_U17

- Posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku hebrajskim K_U22

- Potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku hebrajskim K_U24

- Jest gotowy do uczenia się przez całe życie K_K01

- Jest gotowy do nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Kurs współprowadzony przez kilku prowadzących. Ocena końcowa jest średnią ważoną uzyskanych poszczególnych ocen końcowych.

Elementy oceny:

 kontrola obecności,

 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

 kolokwia,

 prace pisemne,

 po zakończeniu kursu studenci przystępują do egzaminu pisemnego / ustnego.

Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Frekwencja także brana jest pod uwagę przy ocenie - osoby, które opuszczą więcej niż 40% zajęć nie mogą uzyskać oceny pozytywnej (nawet w sesji poprawkowej). Osoby, które uczestniczyły regularnie w zajęciach, jednak nie uzyskały zaliczenia, mogą przystąpić do powtórnego zaliczenia kursu w sesji poprawkowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Piekarska-Baronet, Agata Szepe, Lidia Tuwalska-Napiórkowska
Prowadzący grup: Maria Piekarska-Baronet, Agata Szepe, Lidia Tuwalska-Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka języka hebrajskiego od podstaw. Po ukończeniu semestralnego kursu studenci posługuje się językiem hebrajskim na poziomie początkującym (A1). W trakcie nauki studenci zapoznają się z językiem współczesnym, a także z kulturą żydowską i izraelską.

Pełny opis:

Nauka języka hebrajskiego od podstaw. Po ukończeniu semestralnego kursu studenci posługuje się językiem hebrajskim na poziomie początkującym (A1). W trakcie nauki studenci zapoznają się z językiem współczesnym, a także z kulturą żydowską i izraelską.

Studenci poznają alfabet hebrajski - zarówno litery drukowane, jak i kursywę, a także system wokalizacji. Posługują się słownikiem języka hebrajskiego współczesnego. Poznają podstawy gramatyki hebrajskiej oraz słownictwo, dotyczące głównie typowych sytuacji dnia codziennego. Sprawność rozumienia ze słuchu rozwijana jest poprzez słuchanie prostych nagrań. Podczas zajęć rozwijana jest umiejętność mówienia - studenci budują własne dialogi na tematy dotyczące sytuacji dnia codziennego, a także dyskutują na wybrane tematy.

Literatura:

Chayat S., Israeli S., Kobliner H., Ivrit min ha-Hatchala (Hebrew from Scratch), part I, Academon, Jerusalem 2000.

Adamczyk, A., Dudzik-Rudkowska, M., Hebrajski nie gryzie, Edgard, Warszawa 2022.

Tiszler, G.; Yarden-Barak, A., Be-rosh u-ve-rishona, Akademon, Yerushalaim 2018.

Ma'adia M., Lehaclijach be-iwrit alef: le-matchilim (Succeed in Hebrew Aleph: Beginners' Level), Yerushalaim 2008.

Yarden-Barak, A. Tishler, G., Shuvi, ha-yalda mi-Israel, Akademon, Yerushalaim 2021.

Materiały własne.

Uwagi:

Kurs współprowadzony przez kilku prowadzących. Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen wystawionych przez wykładowców.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)