Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i kultura hebrajska(Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE1-JKH(Z)
Kod Erasmus / ISCED: 09.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język i kultura hebrajska(Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie kulturą Żydów i Izraela. Znajomość innych języków obcych oraz wiedza z zakresu gramatyki będą dodatkowym atutem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

WSPÓŁCZESNY HEBRAJSKI: Nauka języka hebrajskiego od podstaw. Po ukończeniu rocznego kursu student posługuje się językiem hebrajskim na poziomie podstawowym (A2).

Pełny opis:

HEBRAJSKI WSPÓŁCZESNY

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka hebrajskiego od podstaw. Studenci poznają alfabet hebrajski- zarówno litery drukowane, jak i kursywę, a także system wokalizacji. Posługują się słownikiem języka hebrajskiego współczesnego.

Poznają podstawy gramatyki hebrajskiej oraz słownictwo, dotyczące głównie typowych sytuacji dnia codziennego.

Sprawność rozumienia ze słuchu rozwijana jest poprzez słuchanie prostych nagrań.

Podczas zajęć rozwijana jest umiejętność mówienia- studenci budują własne dialogi na tematy dotyczące sytuacji dnia codziennego, a także dyskutują na wybrane tematy.

Pod koniec roku posługują się współczesną hebrajszczyzną w typowych sytuacjach dnia codziennego.

Literatura:

Wybrane podręczniki do nauki jęz. hebrajskiego współczesnego, wskazane przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o języku hebrajskim (na poziomie A2) K_W12

- ma świadomość złożonej natury języka hebrajskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Żydów i Izraela K_W13

Umiejętności:

- posługuje się językiem hebrajskim na poziomie A2 K_U12

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku hebrajskim K_U13

- potrafi posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Izraela K_U17

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku hebrajskim K_U22

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku hebrajskim K_U24

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen wystawionych przez poszczególnych prowadzących.

Elementy oceny:

 kontrola obecności,

 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

 kolokwia,

 prace pisemne,

 zaliczenie pisemne na koniec semestru,

 po zakończeniu kursu studenci przystępują do egzaminu

Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Poza zakończeniu każdej jednostki studenci przystępują do kolokwium. Ponadto, każdy student przygotowuje przynajmniej 4 prace pisemne w semestrze. Frekwencja także brana jest pod uwagę przy ocenie - osoby, które opuszczą więcej niż 40% zajęć nie mogą uzyskać oceny pozytywnej (nawet w sesji poprawkowej). Osoby, które uczestniczyły regularnie w zajęciach, jednak nie uzyskały zaliczenia, mogą przystąpić do powtórnego zaliczenia kursu w sesji poprawkowej.

Kurs współprowadzony przez kilkoro wykładowców. Ocena końcowa jest średnią ważoną uzyskanych poszczególnych ocen końcowych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Baraniak, Marta Dudzik-Rudkowska
Prowadzący grup: Marek Baraniak, Marta Dudzik-Rudkowska, Maria Piekarska-Baronet, Agata Szepe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Chayat S., Israeli S., Kobliner H., Ivrit min ha-Hatchala (Hebrew from Scratch), part I, Academon, Jerusalem 2000.

Ester Simons, Mi-po le-sham 1, Akademon, Yerushalaim 2016.

Chayat S., Israeli S., Kobliner H., Ivrit min ha-Hatchala (Hebrew from Scratch), part II, Academon, Jerusalem 2000.

Ester Simons, Mi-po le-sham 2, Akademon, Yerushalaim 2019.

Klugman A., Nowy słownik polsko- hebrajski, hebrajsko- polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004.

Adamczyk, A., Dudzik-Rudkowska, M., Hebrajski nie gryzie, Edgard, Warszawa 2022.

Yarden-Barak, A. Tishler, G., Shuvi, ha-yalda mi-Israel, Akademon, Yerushalaim 2021.

Tiszler, G.; Yarden-Barak, A., Be-rosh u-ve-rishona, Akademon, Yerushalaim 2018.

Tomal M., Język hebrajski biblijny, Dialog, Warszawa 2008.

Materiały własne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)