Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-WDSTAT
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do statystyki
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć opisu i wnioskowania statystycznego: Populacja, zmienne, rozkłady liczebności i częstości, rozkłady łączne, rozkłady warunkowe, parametry poziomu wartości i rozproszenia. Zależności między dwiema zmiennymi: regresje I i II rodzaju, zależność stochastyczna, siła zależności statystycznej, stosunek korelacyjny, współczynnik korelacji, współczynniki korelacji rangowej. Zmienna losowa, rozkład normalny, rozkład statystyki z próby. Wnioskowanie statystyczne: estymacja punktowa i przedziałowa, weryfikacja hipotez.

Pełny opis:

Przedmiot kursowy, na którym studenci w sposób systematyczny zapoznają się z podstawami analizy statystycznej. Wiedza i umiejętności przekazywane w trakcie zajęć są niezbędne zarówno do poprawnego rozumienia wyników społecznych badań ilościowych prowadzonych i publikowanych przez różne instytucje, jak do samodzielnego zaprojektowania takich badań i przeprowadzenia analizy wyników.

Kolejne zajęcia wprowadzają w język statystyki i pozwalają zrozumieć poszczególne pojęcia z zakresu opisu i wnioskowania statystycznego. W trakcie kursu definiowane są i omawiane powszechnie wykorzystywane parametry statystyczne, jednocześnie dużo czasu poświęca się kwestii znaczenia i interpretacji obliczanych parametrów. Poprawna interpretacja wymaga dogłębnego ich rozumienia, dlatego prezentacja omawianych parametrów i relacji między nimi odbywa się z wykorzystaniem elementarnych przykładów, celowo upraszczanych rachunkowo tak, by student mógł skupić się na ważnych własnościach omawianych pojęć nie tracąc czasu na trudne arytmetycznie obliczenia.

Zagadnienia wnioskowania statystycznego związane są nie tylko ze statystyką, ale dotyczą znacznie ogólniejszych reguł poprawnego wnioskowania. Student zapozna się z takimi pojęciami jak: hipoteza, błąd pierwszego i drugiego rodzaju, estymator itp. Prezentowane w tej części analizy opierają się na podstawowych pojęciach z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Przewidywane jest krótkie wprowadzenie w tę problematykę, jednak osoby, które nie miały jeszcze do czynienia z rachunkiem prawdopodobieństwa będą musiały poświęcić samodzielnie nieco więcej czasu na oswojenie się z tymi zagadnieniami. Zespół prowadzących służy pomocą w doborze odpowiedniej literatury w tym zakresie.

Język statystyki jest formalny, mimo, że nierzadko posługuje się pojęciami występującymi również w języku potocznym. Przyswojenie sobie tego języka wymaga od studenta systematyczności i samodzielnej pracy, choć nie wymaga wstępnie wiedzy matematycznej wykraczającej poza przeciętny poziom szkoły średniej. Z tego względu poza uczestnictwem w zajęciach, studenci będą zobowiązani do regularnego wykonywania prac domowych, w tym wspólnych dla całego roku Internetowych Prac Domowych, oraz prac domowych oraz kolokwiów w poszczególnych grupach zajęciowych.

Dla ułatwienia samodzielnej pracy, zespół prowadzących statystykę opracował zbiór zadań, który jest udostępniony on-line i ciągle rozbudowywany.

Literatura:

Grzegorz Lissowski, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński: Podstawy statystyki dla socjologów

Efekty uczenia się:

K_W12 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych

K_W13 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

K_W15 posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego

K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny

K_U08 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U09 potrafi zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu podstawowych metod statystycznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, kolokwia i prace domowe w trakcie zajęć; warunkiem zaliczenia nieprzekroczenie dwóch nieobecności w semestrze, oraz uzyskanie co najmniej 50% możliwych punktów ze wspólnych dla całego kursu internetowych prac domowych, w tym nie mniej niż 40% z prac realizowanych w II semestrze. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu zerowego po I semestrze jest także uzyskanie co najmniej 50% punktów z internetowych prac domowych z I semestru, zamkniętych przed terminem egzaminu.

Egzamin poprawkowy ma taką samą formę jak egzamin w pierwszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Haman
Prowadzący grup: Katarzyna Abramczuk, Marek Bożykowski, Jacek Haman, Marta Kiełkowska, Joanna Konieczna-Sałamatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Haman
Prowadzący grup: Katarzyna Abramczuk, Marek Bożykowski, Jacek Haman, Marta Kiełkowska, Joanna Konieczna-Sałamatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)