Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UE i instytucje międzynarodowe – globalna ekonomia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SIS-UE
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: UE i instytucje międzynarodowe – globalna ekonomia polityczna
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Procesy europeizacji, globalizacji i decentralizacji sprawiają, że rzeczywistość społeczna w XXI w. ma w coraz większym stopniu policentryczny charakter, zaś spory o kształt polityk publicznych i ich realizacja nie skupiają się już jedynie na poziomie państwowym. Podczas zajęć studenci i studentki krytycznie przyjrzą się temu, jaką rolę w kształtowaniu tych procesów odgrywają organizacje ponadnarodowe i międzynarodowe, a w szczególności Unia Europejska. Tematyka zajęć będzie obejmować zagadnienia, których koordynacja wymaga działań wykraczających poza kompetencje i możliwości zarządcze poszczególnych państw. Skupimy się zarówno na globalnych wyzwaniach , jak i zagadnieniach powiązanych bezpośrednio z integracją europejską, w tym na wybranych kontrowersjach charakterystycznych dla polityki europejskiej. Kurs w znacznym stopniu oparty będzie na studiach przypadku.

Pełny opis:

Procesy europeizacji, globalizacji i decentralizacji sprawiają, że rzeczywistość społeczna w XXI w. ma w coraz większym stopniu policentryczny charakter, zaś spory o kształt polityk publicznych i ich realizacja nie skupiają się już jedynie na poziomie państwowym. Podczas zajęć studenci i studentki krytycznie przyjrzą się temu, jaką rolę w kształtowaniu tych procesów odgrywają organizacje ponadnarodowe i międzynarodowe, a w szczególności Unia Europejska. Tematyka zajęć będzie obejmować zagadnienia, których koordynacja wymaga działań wykraczających poza kompetencje i możliwości zarządcze poszczególnych państw. Skupimy się zarówno na globalnych wyzwaniach , jak i zagadnieniach powiązanych bezpośrednio z integracją europejską, w tym na wybranych kontrowersjach charakterystycznych dla polityki europejskiej. Kurs w znacznym stopniu oparty będzie na studiach przypadku.

Główne tematy:

Pojęcie międzynarodowej ekonomii politycznej (MEP) oraz główne nurty teoretyczne

Gospodarka światowa i globalizacja

Pozycja UE na świecie

Interesy handlowe Unii Europejskiej

Geoekonomia pomocy rozwojowej UE

Strefa euro- jako klasyczny przykład MEP

Rola WTO w międzynarodowym systemie handlowym

Rola MFW w utrzymaniu stabilności walutowej

Rola Banku Światowego na rzecz rozwoju

Literatura:

E. Haliżak, Międzynarodowa ekonomia polityczna- subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe nr 1 (t.53) 2017.

P. Matera, Związki polityki i ekonomii w badaniu stosunków międzynarodowych, Przegląd Strategiczny 2012, nr 1.

E. Haliżak, Geneza geoekonomii, w: (red.) E. Haliżak, Geoekonomia, Warszawa 2012.

K. Kołodziejczyk, Unia gospodarczo-walutowa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005

P. Bagiński, Europejska polityka rozwojowa, Warszawa 2012

K. Kołodziejczyk, Zasadnicze atrybuty polityki rozwojowej UE, w: Stosunki Międzynarodowe, 2017, nr 4 tom 53.

K. Zajączkowski, Geoekonomiczny aspekt pomocy rozwojowej, w: (red.) E. Haliżak, Geoekonomia, Warszawa 2012.

B. Hoeckman, M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wrocław 2011.

J. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2005, rozdz. 4, 8.

K. Kołodziejczyk, Rola Banku Światowego w globalnym zarządzaniu rozwojem, w: (red.) M. Rewizorski, Globalne zarzadzanie i jego aktorzy, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych w zakresie planowania i realizacji celowych zmian społecznych we współczesnym państwie i podejmowania decyzji co do sposobów rozwiązywania społecznych kwestii i problemów

K_W08 posiada pogłębioną wiedzę na temat przedsiębiorczości, funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania zmianą społeczną w organizacjach

K_W09 posiada pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w sferze publicznej i będących rezultatem interwencji społecznych, zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencjach w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_U03 potrafi formułować krytyczne sądy na temat aktualnie realizowanych i przeszłych polityk publicznych i ich skutków społecznych

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych związanych z rozmaitymi politykami publicznymi

K_K02 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K09 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych jako przedmiotu interwencji społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

- aktywność na zajęciach

- prezentacja

- kolokwium na ostatnich zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)