Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialog społeczny i międzykulturowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-JIS-DSiM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialog społeczny i międzykulturowy
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie narzędzi diagnozy kulturowych i społecznych źródeł konfliktów oraz poszukiwanie i wskazywanie językowych strategii konstruktywnego porozumiewania się w sferze publicznej i prywatnej. Należą do nich dyskursy o charakterze pojednawczym, takie jak negocjacje integratywne, mediacje czy konsultacje społeczne. Stanowią one komunikacyjne środki pokojowo zorientowanego dialogu, którego istota polega na przekraczaniu partykularnych interesów stron oraz pokonywaniu barier i wzajemnych uprzedzeń. Jako formy alternatywnego rozwiązywania sporów omawiane sposoby komunikowania się służą budowaniu pojednania i współpracy w rozległych obszarach życia wprowadzając w nie klimat partnerskiej równości, suwerenności i zaufania jako podstaw społecznego porozumienia w pluralizmie i wolności.

Pełny opis:

W obliczu rosnącej fali agresji komunikacyjnej w różnych dziedzinach życia, spowodowanej instrumentalizacją kontaktów społecznych i wynikającym z niej zanikaniem naturalnych więzi międzyludzkich, nauki humanistyczne stają przed dylematem wypracowania rozwiązań postępującego kryzysu cywilizacyjnego. Odpowiedzią na pogłębiającą się alienację człowieka we współczesnym świecie i wynikającą z niej pasywność, czy niemoc w samodzielnym rozwiązywaniu powstających konfliktów i sporów są różnego rodzaju formy dialogu społecznego, jako komunikacyjne działania partycypacyjne, przywracające relacje solidarności i współpracy w stosunkach społecznych.

Celem zajęć jest dostarczenie narzędzi diagnozy kulturowych i społecznych źródeł konfliktów oraz poszukiwanie i wskazywanie językowych strategii konstruktywnego porozumiewania się w sferze publicznej i prywatnej. Należą do nich dyskursy o charakterze pojednawczym, takie jak negocjacje integratywne, mediacje czy konsultacje społeczne. Stanowią one komunikacyjne środki pokojowo zorientowanego dialogu, którego istota polega na przekraczaniu partykularnych interesów stron oraz pokonywaniu barier i wzajemnych uprzedzeń. Jako formy alternatywnego rozwiązywania sporów omawiane sposoby komunikowania się służą budowaniu pojednania i współpracy w rozległych obszarach życia wprowadzając w nie klimat partnerskiej równości, suwerenności i zaufania jako podstaw społecznego porozumienia w pluralizmie i wolności.

Literatura:

Mikułowski-Pomorski, J. (2003). Komunikacja międzykulturowa: Wprowadzenie (Wyd. 2). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Turner, J. H. (2012). Struktura teorii socjologicznej (G. Romańczuk-Woroniecka & A. Manterys, Tłum.; Wyd. 1, 6 dodr). Wydawnictwo Naukowe PWN

Moore, C. W. (2009). Mediacje: Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów (A. Cybulko & M. Zieliński, Tłum.). Oficyna a Wolters Kluwer business.

Reykowski, J. (1999). Konflikty polityczne,[w:] Psychologia politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań, 169--197.

Gesteland, R. R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie (H. Malarecka-Simbierowicz, Tłum.). Wydawnictwa Naukowe PWN

Matsumoto, D. R., & Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa (A. Nowak-Młynikowska, Tłum.). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu (M. Durska, Tłum.; Wyd. 3 zm). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. s. 15-50

Trompenaars, A., & Hampden-Turner, C. (2002). Siedem wymiarów kultury: Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej (B. Nawrot, Tłum.). Oficyna Ekonomiczna., s. 13-26

Hampden-Turner, C., Trompenaars, D. (2003). Siedem kultur kapitalizmu: USA, Japonia, Niemcy, Franc ja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia (Wyd. 3). Oficyna Ekonomiczna.

Lamont, M. (2000). The dignity of working men: Morality and the boundaries of race, class, and immigration. Russell Sage Foundation ; Harvard University Press

Efekty uczenia się:

K2_W15

Ma pogłębioną wiedzę o komunikacyjnych i dyskursywnych aspektach powstawania więzi społecznych oraz o konsekwencjach zakłóceń w

komunikacji dla trwałości więzi społecznych.

K2_W16

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku dyskursów społecznych i kulturowych;

K2_U14

Potrafi samodzielnie zdiagnozować konkretne problemy w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej oraz proponować możliwe rozwiązania.

K2_U15

Umie identyfikować i analizować dyskursy, którychfunkcją jest kreowanie oraz neutralizacja konfliktów.

K2_K03

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi dobieraćwłaściwe środki komunikacji do określonych działań.

K2_K04

Jest otwarty na kontakty z ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych, wykazuje empatię oraz zrozumieniem dla inności

K2_K07

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego z językiem i komunikacją w różnych obszarach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna, zaliczenie ustne na podstawie prezentacji projektu semestralnego (100% oceny końcowej)

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zasady zaliczania poprawkowego: takie same jak w I terminie

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olczyk
Prowadzący grup: Tomasz Olczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olczyk
Prowadzący grup: Tomasz Olczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)