Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania mediów – od analizy dyskursu przez wywiady po eksperymenty biometryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-FAKM-BMED
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania mediów – od analizy dyskursu przez wywiady po eksperymenty biometryczne
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Badacze mediów na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę na pewne niedostatki klasycznych

metod z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Wiele mówi się o potrzebie ich triangulacji,

uczeni skłaniają się także ku nowoczesnym technologiom, takim jak eyetracking, facetracking,

EDA/GSR, EEG, NIRS etc. Okazuje się, iż to, co respondent odczuwa/przeżywa/dostrzega, na co

reaguje, jest w znacznym stopniu mierzalne i może podlegać standaryzacji. Jeśli tak, to badacze

współczesnych mediów nie muszą już ograniczać się do wywiadów pogłębionych, dzienniczków

obserwacji, ankiet czy też grup fokusowych. Dzięki nowoczesnym technologiom nie są też ograniczeni

tzw. efektem deklaracji (chociaż wpływu obserwatora na badanego nie da się nigdy całkowicie

wyeliminować). W badaniach nad recepcją książek, prasy, radia, telewizji, mediów

społecznościowych, aplikacji, gier czy też w doświadczeniach rzeczywistości wirtualnej (VR/AR)

można pokusić się o sprawdzenie tego, co faktycznie dostrzega lub przeżywa respondent w

momencie kontaktu z bodźcem. W perspektywie biometrycznej przedmiotem refleksji jest więc nie

tylko to, co badany sam chce nam powiedzieć, ale także niekontrolowane reakcje jego organizmu.

Powyższe zagadnienia zaprezentuję na przykładach różnych badań, realizowanych w Laboratorium

Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura:

• M. Lisowska-Magdziarz: Analiza zawartości mediów. UJ. 2004

• P.B. Sztabiński i inni (red.): Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach

społecznych. IFiS PAN. 2004.

• K.T. Konecki: Studia z metodologii badań jakościowych. PWN. 2000.

• R.D.Wimmer, J.R. Dominick: Mass media: metody badań. WUJ. Kraków 2008.

• E. Babbie: Badania społeczne w praktyce. PWN. 2000

• T. Gackowski, M. Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2009

• A. K. Jain, P. Flynn, A. A. Ross, Handbook of Biometrics, Springer 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

-zna podstawy teoretyczne badań społecznych i medioznawczych;

-zna podstawy badań biometrycznych wykorzystywanych do analizowania złożonych

bodźców, takich jak: przekazy medialne, gry, doświadczenia VR/AR etc.

-zna podstawowe metody i techniki stosowane do badania mediów (syndykatowych) w Polsce

i za granicą

KOMPETENCJE:

- potrafi się posługiwać różnymi metodami badawczymi (zna i rozumie ich zastosowanie);

- jest w stanie samodzielnie zaprojektować projekt badawczy – od pytań badawczych, przez

hipotezy badawcze, dobór próby po analizę, wnioski oraz interpretacje

- rozumie istotę badań interdyscyplinarnych oraz potrafi triangulować metody badawcze ze

względu na cel projektu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Maksymalnie 2 NB

aktywny udział na zajęciach, zdanie egzaminu

dyskusja podczas zajęć, egzamin

Egzamin (znajomość zagadnień poruszanych na zajęciach)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gackowski
Prowadzący grup: Tomasz Gackowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)