Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specyfika pisarstwa naukowego: jak komunikować wyniki badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-31SPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specyfika pisarstwa naukowego: jak komunikować wyniki badań społecznych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość programów pakietu MS Office – Word, Excel, PowerPoint.

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie Uczestnikom i Uczestniczkom podstawowych umiejętności związanych ze skutecznym komunikowaniem wyników badań, zarówno w formie ustnej (prezentacje, wystąpienia konferencyjne), jak i pisemnej (prace na stopień, artykuły naukowe, raporty z badań)

Pełny opis:

Przedstawiając wyniki swoich badań, często robimy to w sposób „intuicyjny” lub podpatrzony u innych badaczy, nie zastanawiając się nad jego skutecznością komunikacyjną. Tak powstają niespójne i przeładowane informacjami prezentacje konferencyjne, pozbawione wyraźnej struktury prace magisterskie i napisane zbyt zawiłym językiem raporty badawcze. Podczas zajęć przećwiczymy podstawowe umiejętności związane z komunikowaniem wyników badań: nadawanie tekstowi lub prezentacji czytelnej struktury logicznej i narracyjnej, posługiwanie się narzędziami do wizualizacji danych ilościowych i jakościowych, opisywanie, analizowanie i podsumowywanie wyników sugestywnym i precyzyjnym językiem dostosowanym do grona odbiorców.

Literatura:

Abela Andrew. 2013. Advanced presentations by design, 2. wyd. San Francisco: John Wiley & Sons Inc.

Becker Howard S. 2013. Warsztat pisarski badacza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Davis Martha. 2012. Scientific papers and presentations. Academic Press.

Kosslyn Stephen Michael. 2007. Clear and to the point: 8 psychological principles for compelling PowerPoint presentations, New York: Oxford University Press.

Mayer Richard E. 2009. Multimedia learning. New York: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu Uczestniczki i Uczestnicy będą potrafili:

• wizualizować i prezentować wyniki badań w sposób uwzględniający poznawcze możliwości odbiorców

• tworzyć zrozumiałe wykresy, diagramy i inne formy wizualizacji danych;

• prezentować wyniki badań ilościowych i jakościowych w sposób ułatwiający ich zrozumienie i wzmacniający zapamiętywanie;

• upraszczać niepotrzebnie skomplikowane zdania przez zmianę ich podmiotu gramatycznego;

• uwypuklać relacje logiczne między zdaniami i akapitami;

• opisywać tabele i wykresy bez zbędnego powtarzania ich treści;

• zwięźle i przejrzyście podsumowywać wyniki badań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa za kurs będzie średnią arytmetyczną dwóch ocen za projekty zaliczeniowe: prezentację ustną z wykorzystaniem narzędzi graficznych i zadanie pisemne polegające na zredagowaniu, uzupełnieniu i podsumowaniu tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olczyk, Paweł Tomanek
Prowadzący grup: Tomasz Olczyk, Paweł Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)