Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie i edukacja seksualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10WESZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie i edukacja seksualna
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Ścieżka III - V roku studiów 5-letnich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Program przedmiotu koncentruje się wokół metodycznych (warsztaty) oraz teoretycznych aspektów wychowania i edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie. Prywatna i publiczna sfera seksualności człowieka na różnych etapach jego rozwoju poddana jest analizie w aspekcie kontroli społeczno - etycznej na terenie wybranych agend socjalizacyjnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnością form i treści wychowania i edukacji seksualnej w Polsce i na świecie. Zajęcia koncentrują się wokół konceptualno-teoretycznych kontekstów omawianej problematyki popartych analizą metodyczną. wybranych propozycji programowych edukacji seksualnej w warstwie instytucjonalnej. Program przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące prywatnej i publicznej sfery seksualności człowieka w aspekcie kontroli społeczno - etycznej. Współczesne i historyczne tendencje w wychowaniu i edukacji seksualnej dzieci oraz młodzieży w Polsce i na świecie przedstawione są w kontekście takich zagadnień jak m.in: etapy dojrzałości psychoseksualnej w cyklu życiowym, zdrowie i potrzeby seksualne w aspekcie praw człowieka, stereotypowy charakter socjalizacji płciowej, obszary i strefy dystansu interpersonalnego, kultura językowa dotycząca życia erotycznego i seksualizmu człowieka, granice i bariery ludzkiej seksualności w kontekście różnych systemów wartości. Dylematy wychowania seksualnego we współczesnej rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki wychowania seksualnego małego dziecka, w warstwie badawczej uzupełniają raporty na temat postaw rodziców, jak również dzieci i młodzieży wobec problemów seksualności oraz edukacji i wychowania seksualnego w perspektywie wybranych agend socjalizacyjnych (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, media Kościół). Uwzględniona zostanie również historia realizacji zajęć z zakresu "wychowania seksualnego" w świetle szkolnych programów dydaktycznych.

Literatura:

Z. Lew-Starowicz K. Szczerba, Nowoczesne wychowanie seksualne. Podręcznik dla młodzieży szkolnej, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1995; Krzywicka D., (1994). Metodyka wychowania seksualnego (Poradnik dla nauczycieli), Oficyna Wydawnicza "Forward", Kraków; Kozakiewicz M. i Lew-Starowicz Z.,(red.), (1987). Przysposobienie do życia w rodzinie. Wychowanie, PZWL, Warszawa; Staszewicz M., (2003). Rozrachunek z edukacją seksualną - młodzież i dorośli wobec wspólnej porażki (w:) J. Nikitorowicz, K. Sawicki, T. Bajkowski (red.) Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, Olecko, s.159-170; Malik T., (2005). Edukacja seksualna uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną s.257-267 (w:) B. Cytowska i B. Winczura, Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków; Bieńko M., (2004). Seksualność dziecka w aspekcie psychospołecznym (w:) M. Sajkowska (red.), Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria, badania, praktyka, Fundacja "Dzieci Niczyje", Warszawa; Chomczyńska-Miliszkiewicz M., (2002). Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; Pauluk D., (2005). Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków; Beisert M., (1991). Seks twojego dziecka, Zakład Wydawniczy K.Domke, Poznań Obuchowska I., Jaczewski A., (1992). Rozwój erotyczny, PZWL, Warszawa Augustyn J., (1998). Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności, Wyd. WAM, Wrocław; Karta Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych Międzynarodowej Federacji Planowanego; Rodzicielstwa, Wizja 2000, IPPF, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Warszawa; Nicholson J., (1984). Men and Women. How Different Are They? Oxford University Press, Oxford and New York; Archer J., Lloyd B., (1982). Sex and Gender, Penguin, Harmondsworth, London; Długołęcka-Lach A., Tworkiewicz-Bieniaś G., (1998). Jak rozmawiać o życiu seksualnym człowieka? Propozycje metodyczne, UNFPA, Warszawa; Weeks J., (1997). Sexuality, Routledge, London and New York; Brzęczek E., (1993). Wychowanie seksualne ważnym elementem przygotowania do życia w rodzinie współczesnej, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Społecznych U G, Pedagogika. Historia Wychowania nr 2; Meissner K., OSB, (1999). Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej, Fundacja "Głos dla Życia", Poznań; Malewska H., (1963). Poglądy rodziców na wychowanie seksualne dzieci, "Problemy Rodziny", nr 6; Brzęczek E., (2000). Przygotowanie do życia w rodzinie. Stan i potrzeby, Wyd. U G, Gdańsk; Kozakiewicz M., (1985). Młodzież wobec seksu, małżeństwa i rodziny. Perspektywa europejska, IWZZ, Warszawa; Haffner D.W., (2002). Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych, Grupa Wyd. Bertelsmann Media, Diogenes, Warszawa; McDowell J., (2000). Mity edukacji seksualnej, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa; Gornick L., Wheelis M., (1999). Genetyka w obrazkach, Prószyński i S-ka, Warszawa; Harris R.H., (1995). To zupełnie normalne, czyli seks bez tajemnic, Oficyna PANDA, Warszawa; Izdebski Z., (1997). Zachowania prozdrowotne i seksualne w aspekcie HIV/AIDS w Polsce, MZiOS, UNDP, Warszawa; Wróblewska W., (1998). Nastoletni Polacy wobec seksualności, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa; Szymańczak J., (2002). Wychowanie seksualne w polskich szkołach, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa; Braun-Gałkowska M., (1994). W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa; O. Hardy Schilgen T.J., (1931). On i ty. Dorastające dziewczę w stosunku do młodzieży płci męskiej, z oryginału niemieckiego przełożyła K.S.Z., Wydawnictwo ks. Jezuitów, Kraków; Chomczyńska-Rubacha M., (2006).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Bieńko
Prowadzący grup: Mariola Bieńko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)