Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie zróżnicowania społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10TZSP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorie zróżnicowania społecznego
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie teoretycznej, ale jednocześnie silnie odwołującej się do empirii wiedzy na temat różnych kategorii zróżnicowania społecznego oraz ich rozumienia i wyjaśniania teoretycznego naukach społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest ukazaniu szerokiego spektrum podejść teoretycznych do różnych kategorii zróżnicowania społecznego. W trakcie zajęć omawiane są teorie opisujące zarówno klasyczne czynniki zróżnicowania (kapitał ekonomiczny, status, prestiż, władza, płeć) jak i kapitał kulturowy, społeczny, symboliczny, relacje centrum-peryferia (zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym). Obok teorii dotyczących mikro i makro strukturalnych kategorii takich jak klasa, naród, kapitał, pokolenie itp. omawiane są także koncepcje teoretyczne opisujące dyskursywne praktyki konstruowania, definiowania i utrzymywania zróżnicowań społecznych.

Efekty uczenia się:

Uczestnik:

1.rozpoznaje szerokie spektrum kategorii zróżnicowania społecznego

2. rozróżnia teoretyczne podejścia do różnych kategorii zróżnicowania społecznego

3. opisuje szkoły i paradygmaty teoretyczne zróżnicowania społecznego

4. wskazuje powiązania, podobieństwa i różnice między poznanymi koncepcjami

5. interpretuje strukturę i dynamikę zróżnicowań społecznych w języku poznanych teorii

6. potrafi wyjaśniać dane empiryczne i zjawiska społeczne w kategoriach poznanych teorii zróżnicowania społecznego

8. ocenia trafność poznanych koncepcji teoretycznych

9. poddaje krytyce poznane teorie zróżnicowania społecznego

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2. Pisemny sprawdzian wiedzy

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olczyk
Prowadzący grup: Tomasz Olczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)