Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia bliskich związków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-01-SBZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia bliskich związków
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przeobrażenia życia społecznego pozwoliły na rozkwit wielości form tworzenia bliskich związków. To zróżnicowanie wynika z indywidualnych potrzeb i oczekiwań jednostek. Bycie w bliskim związku jest nadal potrzebne jednostkom, ale niekoniecznie przyjmuje formę małżeństwa. Te zmiany są mocno powiązane z trendami modernizacji i indywidualizacji

Pełny opis:

Budowanie bliskich związków we współczesnej historii zmian społecznych przebiega według nowych zasad i scenariuszy oraz osiąga odmienne niż dotychczas formy wyrazu intymności. Pomimo indywidualistycznych tendencji w życiu prywatnym i publicznym, jednostki niezmiennie dążą do realizacji uniwersalnej potrzeby budowania uczuciowych więzi. Kwestie wieku i orientacji seksualnej stają się obecnie istotnymi czynnikami budowania relacji bliskości. Związki intymne nabierają znaczenia dla przedstawicieli różnych kohort. Te zauważalne już przeobrażenia znajdą się w centrum omawianych zagadnień.

Jakie procesy wpływają na obecny kształt i kondycję bliskich związków? Czego w nich szukamy? Czy granice rodziny są płynne i niejasne, czy stabilne i w pełni zdefiniowane? Prowadzone na zajęciach rozważania obejmują m.in. tematykę związków heteroseksualnych i homoseksualnych, małżeństw ‘wolnych od dziecka’, związków typu LAT, relacji przyjacielskich. Dotyczą również więzi łączących: rodziców i dzieci, rodzeństwo oraz członków sieci szerszego kręgu spokrewnienia. Zagadnienia te rozpatrywane będą zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i badawczej.

Całkowity nakład pracy studenta: 90

Literatura:

• Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Rebis, Poznań 2014, cz. III

• Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013

• Beck U., Beck-Gernsheim E., Całkiem zwyczajny chaos miłości. WNGSS, Wrocław 2013, R.II

• Ben-Ze’ev A., Miłość w sieci. Internet i emocje. Poznań 2005

• Bieńko M., Przyjaźń między kobiet ą i mężczyzną jako wyraz ‘miłości idealnej’ w małżeństwie (w) B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, A. Syroka M. Marchel (red.), Miłość idealna, miłość dziecka. Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2013, s. 177-193

• Bieńko M., Intymne i prywatne praktyki codzienności. Studium socjologiczne, WUW, Warszawa 2013, s.17-58

• Bauman Z., Razem czy osobno. Wyd. Literackie, Kraków 2003

• Dwyer D., Bliskie relacje interpersonalne. GWP, Gdańsk 2005

• Giddens A., Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2006

• Jamieson L., Intimacy: Personal relationship in modern societies. Polity, Cambridge 1998

• Kaufmann J.C., Niezwykła historia szczęśliwej miłości. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012

• Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), ko habitacje, układy LAT, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2014

• Luhmann N., Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003

• Mandal E., Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. PWN, Warszawa 2008

• Mizielińska J., Abramowicz M., Stasińska A., Rodziny z wyboru w Polsce. Raport, Warszawa 2014 http://rodzinyzwyboru.pl/publikacje-i-raporty

• Potkański J., Pruszyński R. (red), Poza monogamią. Wyd. Elipsa, Warszawa 2012

• Illouz, E., Cold intimacies. The making of emotional capitalism. Cambridge 2007

• Przybył I., Proces redefinicji narzeczeństwa w ostatnim dziesięcioleciu (w) I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015, s. 115-121

• Ściupider-Młodkowska M., Relacje partnerskie w ponowoczesności czyli o turbulencjach @ w intymności (w) A. Kotlarska-Michalska (red.), Oblicza małżeństwa. Seria: Roczniki Socjologii Rodziny, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2012, t. XXII, s. 79-98

• van Hooff J., Modern couples? Continuity and change in heterosexual relationships. Ashgate , 2013

• Wojciszke B., Psychologia miłości. Intymność, namiętność, zaangażowanie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998

• Orszulak-Dudkowska K., Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

• Jankowiak W.R. (red.), Intimacies. Love and Sex across Cultures, Columbia University Press, New York 2008

*Sztompka P., Socjologia. Wydawn.Znak, Kraków 2002, s. 66-71; 87-94

* Doroszewicz K., Bliskie związki a jakość życia. Psychologia Jakości Życia 2008, 7(1)

* Krzaklewska E., Ratecka A., Władza w intymnych związkach heteroseksualnych .... Acta Universitas Lodziensis. Folia Sociologica 2014, 51

Efekty uczenia się:

Wiedza :

• posługuje się/zna właściwą aparaturą pojęciową

• posiada wiedzę na temat współczesnych koncepcji przemian społecznych i ich wpływu na rozwój zróżnicowanych form związków intymnych

Umiejętności :

• posiada umiejętność rozpoznawania potrzeb jednostek w zakresie realizowania życia osobistego

• posiada umiejętność całościowego spojrzenia na przebieg zjawisk i wyciągania wniosków o ich przebiegu i rozwoju

• posiada umiejętność prowadzenia dyskusji na temat wagi realizowania w indywidualny sposób życia prywatnego

• posiada umiejętność konceptualizacji zmiennych w analizie empirycznej wymiarów bliskości w związkach

Kompetencje:

• potrafi aktualizować nabytą wiedzę przystosowując ją do zmian zachodzących w szerszym życiu społecznym

• potrafi tworzyć projekty badawcze dotyczące relacji bliskości i intymności

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła- uwzględnia:

• bieżące przygotowywanie się do zajęć wynikające z toku programu, aktywny udział na zajęciach

• realizacja projektu badawczego

• kontrola obecności

• przygotowanie prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Bieńko, Anna Kwak
Prowadzący grup: Mariola Bieńko, Anna Kwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Bieńko, Anna Kwak
Prowadzący grup: Mariola Bieńko, Anna Kwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)