Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kobiety w kulturze i społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-KKSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kobiety w kulturze i społeczeństwie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Podstawy nauk społecznych i metodologii badań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest napisanie przez studenta/kę samodzielnej pracy magisterskiej spełniającej wymogi określone w programie studiów.

Pełny opis:

Podczas seminarium student zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne w celu doskonalenia warsztatu naukowego, podejmowania badań empirycznych i poprawnego przygotowania pracy magisterskiej. Podejmowane prace mają charakter prac badawczych.

W ramach zajęć studenci:

• poznają zasady przygotowania pracy magisterskiej (określenie przedmiotu badań, formułowania pytań badawczych, doboru metod, technik i narzędzi badawczych, prezentacji i dyskusji wyników badań, zasad podawania źródeł itp.),

• analizują literaturę przedmiotu,

• podejmują dyskusję nad podejmowanymi w grupie zagadnieniami badawczymi,

• prezentują postępy swoich prac i poddają je wspólnej ocenie.

Dobór literatury jest indywidualny, związany z wybranym tematem pracy magisterskiej oraz z metodologią badań.

Literatura:

Dobór literatury jest indywidualny, związany z wybranym tematem pracy licencjackiej oraz z metodologią badań. Proponowana podstawowa literatura metodologiczna:

Babbie E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2009). Metody Badań Jakościowych, Tom 1 i Tom 2, Warszawa.

Eco U. (2007). Jak napisać pracę dyplomową, WUW, Warszawa.

Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P. (2000). Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Kaufmann J. C. (2010). Wywiad rozumiejący, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, (wyd. II poprawione); Żak, Warszawa.

Silverman D. (2007). Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu student/ka:

W ZAKRESIE WIEDZY

1. ma elementarną interdyscyplinarną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym działania i instytucje, a zarazem przedmiocie oddziaływań innych osób i instytucji KW07

2. Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę na temat zjawisk i procesów społecznych, dotyczących kobiet KW09

3. Potrafi samodzielnie stworzyć bibliografię analizowanych zagadnień, wyszukiwać materiały źródłowe, systematyzować je i interpretować, a także opracować warsztat metodologiczny, przeprowadzić badania i je interpretować; umie stosować techniki pozyskiwania danych, wykorzystywane w badaniach empirycznych. KW15

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi wykorzystywać wiedzę wielu dyscyplin nauk społecznych do interpretowania zagadnień związanych z kobietami KU02

2. Potrafi analizować społeczne zjawiska i problemy, z jakimi mierzą się kobiety; umie wskazać ich konsekwencje oraz sposoby przeciwdziałania im. KU06

W ZAKRESIE KOMPETENCJI

1. Ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas pisania pracy magisterskiej oraz rozumie potrzebę ich stałego rozwoju KK01

2. Potrafi dostrzegać i uzupełniać swoje braki w wiedzy i umiejętnościach potrzebnych przy pisaniu pracy magisterskiej KK02

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność.

2. Ocena ciągła – przygotowanie do zajęć (analiza tekstów merytorycznych, dyskusja, prezentacje fragmentów pracy, sprawozdania z etapów pracy).

3. Samodzielne przygotowanie narzędzi badawczych oraz schematu badawczego.

4. Przygotowanie pracy magisterskiej.

Po pierwszym roku seminarium student/ka powinien: wybrać temat pracy magisterskiej, zgromadzić literaturę przedmiotu oraz przygotować plan i przeprowadzić część pracy badawczej udokumentowanej gotowym fragmentem tekstu (przynajmniej 1 rozdział). W drugim roku seminarium student/ka przygotowuje i prezentuje na bieżącą kolejne etapy pracy badawczej, dokonuje analizy i interpretacji wyników, przygotowuje pracę w formie gotowego do recenzji tekstu. Ostateczna wersja pracy powinna zostać złożona promotorce w maju.

Ocenie podlegają:

Wiedza studenta/ki zaprezentowana w opracowaniach kolejnych etapów pracy magisterskiej (wybór tematyki pracy, dobór i znajomość literatury przedmiotu, znajomość koncepcji naukowych odnoszących się do problematyki pracy.

Ocenie podlega ponadto umiejętność prezentowania swoich obserwacji i doświadczeń badawczych, umiejętność naukowego argumentowania, precyzyjnego formułowania swoich myśli w mowie i na piśmie, krytyczna postawa wobec własnych dokonań, umiejętność pracy i dyskusji zespołowej, a także aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Ostaszewska
Prowadzący grup: Aneta Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)