Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PRPS1-2MBSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

- Struktura procesu badawczego

- Techniki doboru zjawisk do badania

- Klasyfikacja technik zbierania materiałów

- Techniki opracowania materiałów

- Charakterystyka poszczególnych technik zbierania materiałów

Pełny opis:

- Struktura procesu badawczego

- Techniki doboru zjawisk do badania (próby losowe i nielosowe)

- Klasyfikacja technik zbierania materiałów oraz ilościowe i jakościowe techniki ich opracowania

- Wywiad kwestionariuszowy i techniki ankietowe (PGSS)

- Wywiady swobodne, zogniskowane wywiady grupowe

- Techniki obserwacyjne, obserwacja uczestnicząca

- Dokumenty urzędowe

- Ilościowe i jakościowe techniki analizy treści przekazów masowych

- Metoda biograficzna, wywiad narracyjny

- Etyczne i prawne problemy badań

Literatura:

- Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003, PWN

- Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 1994, ŁTN

- Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008

- M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000

- Podręcznik ankietera, red. Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, IFiS PAN, Warszawa 2000

- Poza granicami socjologii ankietowej, red. A. Sułek, K. Nowak, Wyd. UW, W-wa 1989

- F. Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS PAN, Warszawa 2000

- K.Lutyńska, Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzenie narzędzia badawczego, Ossolineum 1984

- Hasło: Obserwacja [w:] Encyklopedia Socjologii, Tom 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000

- A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć student powinien poznać rozmaite metody, techniki i typy analiz w takim stopniu, by w przyszłości mógł:

- Krytycznie korzystać z pracy innych badaczy;

- Projektować i realizować własne badania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Ostaszewska
Prowadzący grup: Aneta Ostaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)