Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o języku polskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0PWJPz-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o języku polskim
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie właściwego posługiwania się językiem. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję przybliżyć sobie zasady poprawności i etykiety językowej, poznać zasady komunikacji inkluzywnej oraz prostego języka. Zapoznają się z zasadami pisania tekstu naukowego. Zostaną wyposażeni w narzędzia umożliwiające samodzielne poszukiwanie wiedzy, jak znajomość słowników, korpusu i narzędzi internetowych.

Pełny opis:

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny językoznawstwa oraz kształtowaniu umiejętności właściwego posługiwania się językiem. Teoria będzie dotyczyła głównie podstawowych pojęć związanych z językoznawstwem ogólnym, w tym również normatywnym. Studenci poznają rodzaje błędów oraz mechanizmy ich powstawania, zasady etykiety językowej, komunikacji inkluzywnej oraz prostego języka a także powtórzą reguły interpunkcji. Wiedza teoretyczna zostanie wykorzystana w pracy z różnego rodzaju tekstami współczesnymi. Ponadto uczestnicy zajęć zapoznają się z zasadami tworzenia tekstu naukowego, potrzebnymi przy pisaniu pracy dyplomowej. Poznają też słowniki, poradniki, Narodowy Korpus Języka Polskiego oraz zaawansowane funkcje Google (Google Scholar, Google Trends).

Literatura:

M. Bańko (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

S. Dubisz (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

M. Hebal-Jezierska, 2019, Wybrane problemy z wprowadzeniem prostego języka, „Oblicza Komunikacji” nr 11, Uniwersytet Wrocławski, 17-26.

T. Karpowicz, 2009, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa.

J. Linde-Usiekniewicz, M. Łaziński, 2022, Język niedyskryminujący, w: red. M. Bańko: Polszczyzna na co dzień, wyd. III, Warszawa, 785-814.

A. Markowski, 2003, Poradnik prof. Andrzeja Markowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

A. Markowski, 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.

A. Markowski (red.), 2012, Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.

A. Małocha-Krupa, 2018, Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych, Wrocław.

K. Mosiołek-Kłosińska (red.), 2015, Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa.

T. Piekot, G. Zarzeczny, E. Moroń, 2017, Prosta polszczyzna w praktyce. Standaryzacja języka serwisu Obywatel.gov.pl, (w:) K. Kłosińska, R. Zimny (red.), Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 251-265.

J. Szpyra-Kozłowska, 2021, Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci. Kraków: Univeritas.

A. Walkiewicz, 2022, Językowe wykładniki niebinarności płci w polszczyźnie. Część 1: Wprowadzenie do problematyki i próba semantyzacji, Prace językoznawcze XXIV 1: 85-100.

A. Wrzesień, T. Piekot, W. Wysocki, 2021, Dlaczego artykuły naukowe warto pisać prostym językiem. Biuletyn PTO NOWOTWORY 6: 78–79.

P. Żmigrodzki, Wielki słownik języka polskiego, link: https://wsjp.pl/.

Efekty uczenia się:

Student:

- definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa i potrafi się nimi posłużyć;

- stara się posługiwać polszczyzną zgodnie z zasadami poprawności, etykiety językowej i szacunku;

- dostosowuje dobór środków języka do wieku, możliwości i funkcji społecznej odbiorcy;

- wypowiada się skutecznie, prosto i przystępnie;

- rozpoznaje typy błędów językowych i mechanizmy ich powstawania;

- potrafi analizować teksty współczesne pod kątem normatywnym;

- zna zasady tworzenia tekstu naukowego;

- zna niektóre słowniki, poradniki oraz funkcje Google (Google Trends i Google Scholar);

- potrafi korzystać z Narodowego Korpusu Języka Polskiego.

Metody i kryteria oceniania:

1) zaliczenie sprawdzianu z materiału omawianego na zajęciach na min. 60%;

2) obecności (możliwa 1 nieobecność nieusprawiedliwiona);

3) praca na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jabłońska
Prowadzący grup: Monika Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)