Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GENDER SENSITIVE RESEARCH Workshop

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-0GSR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: GENDER SENSITIVE RESEARCH Workshop
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

znajomość języka angielskiego (min. B2)

Pomyślną realizację przedmiotu umożliwi wiedza z zakresu metod i technik badań oraz problemów społecznych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny, opierają się na podejściu research-based learning. Oznacza to, że studenci_tki uczą się zasad prowadzenia badań wrażliwych ze względu na płeć aktywnie uczestnicząc w zaprojektowanym wspólnie na zajęciach projekcie badawczym.

Pełny opis:

Ideą zajęć jest przygotowanie studentów_ek do prowadzenia “badań wrażliwych ze względu na płeć” (gender sensitive research). Cel jest dwojaki:

1. uwrażliwienie - podniesienie świadomości studentów_ek w kontekście płci jako istotnej zmiennej,

2. nauczenie studentów_ek, jak uwzględniać zmienną “płeć/ gender” we własnych projektach badawczych.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, oparty na podejściu research based learning, czyli włączającej studentów_ek do aktywności badawczej. W czasie zajęć studenci_tki doskonalić będą umiejętności planowania i prowadzenia projektu badawczego poprzez wykonywanie poszczególnych zadań badawczych w ramach przygotowanego wspólnie na zajęciach projektu badań wrażliwych ze względu na płeć.

Każda osoba uczestnicząca w warsztatach będzie zobligowana do:

- zapoznania się z literaturą przedmiotu w zakresie metodologii badań w celu przygotowania przewodnika po badaniach wrażliwych ze względu na płeć.

- przygotowania (samodzielnie lub w parach) konspektu/ planu projektu badań zgłoszonego do realizacji przez całą grupę podczas warsztatów (konkurs na projekt);

- wykonania jednego (lub więcej) zadania badawczego w ramach przygotowanego wspólnie na zajęciach projektu badań;

- przygotowanie końcowego raportu z badań w formie prezentacji.

Wykaz tematów i zadań realizowanych na zajęciach:

1. Wprowadzenie - cel i przedmiot zajęć. Organizacja zajęć. Podział pracy i ustalenia dot. organizacji i zaliczenia warsztatów. Omówienie listy literatury podstawowej i dodatkowej.

2. Prezentacja “dobrych praktyk” i dyskusja nad literaturą przedmiotu (1)

3. Prezentacja “dobrych praktyk” i dyskusja nad literaturą przedmiotu (2)

4. Opracowanie przewodnika po badaniach wrażliwych ze względu na płeć.

5. “Pomysł na projekt” (1) - prace nad konspektem/ planem badań do realizacji przez całą grupę podczas warsztatów (konkurs studencki).

6. “Pomysł na projekt” (2) - prezentacja pomysłów - konspektów projektów do realizacji przez całą grupę podczas warsztatów (konkurs studencki).

7. Werdykt konkursu - wybranie projektu do realizacji. Opracowanie zasad. Podział zadań w projekcie. Ustalenie harmonogramu prac.

8. Praca badawcza. Samodzielna i grupowa praca studentów. Organizacja i przeprowadzenie zadań projektowych.

9. Praca badawcza. Samodzielna i grupowa praca studentów. Organizacja i przeprowadzenie zadań projektowych.

10. Praca badawcza. Samodzielna i grupowa praca studentów. Organizacja i przeprowadzenie zadań projektowych.

11. Konsultacje z koordynatorkami warsztatów. Praca w grupach nad stanem prac projektowych, wstępna ewaluacja dotychczasowej części projektu, dyskusja nad wstępnymi wnioskami z projektu.

12. Opracowanie i analiza danych. Przygotowanie wyników badań w formie graficznej prezentacji.

13. Opracowanie i analiza danych. Przygotowanie raportu.

14. Prezentacja i omówienie raportu. Refleksje z badań.

15. Podsumowanie i ewaluacja przedmiotu.

Wymiar czasu pracy studenta/ki:

- godziny zorganizowane: 30 h

- przygotowanie do zajęć: 20 h

- przygotowanie do zaliczenia: 45 h

Łącznie: 95 h

Literatura:

Literatura zalecana:

1. Callamard A. (1999). A Methodology for Gender-Sensitive Research Amnesty International:

https://www.researchgate.net/publication/318112893_A_Methodology_for_Gender-Sensitive_Research

2. INSTRAW (2007) Gender Research: A How-To Guide: https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/10/gender-research-a-how-to-guide.pdf

3. Leduc B. (2009) Guidelines for Gender Sensitive Research: https://www.icimod.org/wp-content/uploads/2019/12/Guidelines-for-Gender-Sensitive-Research.pdf

4. Simandan, D. (2019). Revisiting positionality and the thesis of situated knowledge. Dialogues in Human Geography, 9(2), 129-149. https://doi.org/10.1177/2043820619850013.

5. Gonçalves, E. and Fagundes, M. (2013), Reflections on Positionality: Pros, cons and workarounds from an intense fieldwork. Ethnographic Praxis in Industry Conference Proceedings, 2013: 335-347. https://doi.org/10.1111/j.1559-8918.2013.00028.x

6. Davis, K. (2008). Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful. Feminist Theory, 9(1), 67-85. https://doi.org/10.1177/1464700108086364

7. Kosygina, L. V. (2005). Doing Gender in Research: Reflection on Experience in Field. The Qualitative Report, 10(1), 87-95. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2005.1859

8. Maynard M. (2002) Studying age, race and gender: Translating a research proposal into a project, International Journal of Social Research Methodology, 5:1, 31-40, https://doi.org/10.1080/13645570110098055

9. Oakley, A. (1998). Gender, Methodology and People’s Ways of Knowing: Some Problems with Feminism and the Paradigm Debate in Social Science. Sociology, 32(4), 707–731.

https://doi.org/10.1177/0038038598032004005

10. Hesse-Biber, S. N. (Ed.). (2011). Handbook of feminist research: Theory and praxis. SAGE publications.

11. Leavy, P., & Harris, A. (2018). Contemporary feminist research from theory to practice. Guilford Publications.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student_ka

w sferze wiedzy:

- jest wrażliwa_y na zmienną płci w badaniach społecznych i jej znaczenie w rzeczywistości społecznej

- zna uwarunkowania i wpływ wybranych zjawisk społecznych na kategorię płci

w sferze umiejętności:

- projektuje, przygotowuje i realizuje etapy badania z uwzględnieniem logicznej i praktycznej kolejności podejmowanych działań

- stosuje wybrane techniki badawcze w ramach wytworzonej metodologii

- elastycznie reaguje na trudności napotykane w trakcie badań, rozwiązując pojawiające się problemy

- analizuje dane badawcze i wyciąga z nich wnioski

w sferze kompetencji społecznych:

- podejmuje współpracę w grupie z orientacją na wspólny cel

- nawiązuje kontakty z osobami badanymi

- współpracuje w zespole badawczym o zróżnicowanych kompetencjach

- dyskutuje na forum grupy, argumentując własne tezy

Metody i kryteria oceniania:

Elementy zaliczenia:

Obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności) oraz czynny udział.

Aktywne uczestniczenie w warsztacie badawczym na wszystkich etapach pracy - przeprowadzenie zadań badawczych w ustalonym zakresie i terminie.

Harmonijna i odpowiedzialna współpraca w grupie - zespole badawczym.

Prezentacja wyników zrealizowanych badań na zajęciach.

Ocena ciągła na podstawie systematycznej pracy na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)