Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium tematyczne: Język – historia – tożsamość. Wprowadzenie do francuskojęzycznej prozy Maghrebu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2DXW-ST-44-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium tematyczne: Język – historia – tożsamość. Wprowadzenie do francuskojęzycznej prozy Maghrebu
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie Studentów w świat współczesnej prozy francuskojęzycznej prozy Maghrebu (Algieria, Tunezja, Maroko). Poprzez analizę fragmentów powieści oraz opowiadań z XX i XXI wieku, scharakteryzowane zostaną typowe dla tej literatury zjawiska i poruszane w niej problemy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamości, historii (pisania na nowo historii swojego kraju) i wyboru języka (powody i konsekwencje językowe i poza-językowe).

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną poruszone następujące tematy szczegółowe:

• Maghreb francuski, Maghreb arabski? Krótka historia wpływów francuskich w krajach Maghrebu i ich konsekwencje

• Kolonializm/postkolonializm a budowanie tożsamości (tożsamość hybrydalna, tożsamość mozaikowa i tożsamość rizomorficzna)

• Jaki jest język/języki Maghrebu (wybór języka twórczości i wszelkie jego konsekwencje)

• Emigracja czy budowanie nowego kraju? (wybory po odzyskaniu niepodległości i ich konsekwencje)

• Europejskie dziedzictwo kulturowe wobec kultury islamu i kultur berberyjskich

• Pamięć i (od)tworzenie swojej historii

• Kobiecość w literaturze Maghrebu (kultura berberyjska/kolonializm/Islam)

Literatura:

J. Déjeux, Littérature maghrébine de langue française : Introduction générale et Auteurs, Ottawa, Naaman, coll. « Littératures », 1973.

M. Ridha Bouguerra et S. Bouguerra, Histoire de la littérature du Maghreb : Littérature francophone, Paris, Ellipses, coll. « Littératures », 2010.

J. Déjeux, La littérature féminine de langue française au Maghreb, Paris, Karthala, coll. « Lettres du Sud », 1994.

P. Singaravélou (réd.), Les empires coloniaux, Editions Points, 2013.

A. Maalouf, Les Identités meurtrières, Grasset, 1998.

T. Ben Jelloun, Amours sorcières, Le Seuil, 2003

A. Memmi, Portrait du colonisé. Portait du colonisateur, Folio, 2002.

B. Sasal, Rue Darwin, Gallimard, 2011.

A. Djebar, Femmes d’Alger dans leur appartement, Albin Michel, 2002.

D. Bencheikh, Mon frère ennemi, Elysad, 2013

A. Djebar, L’Amour, la fantasia, Albin Michel, 1995.

Y. Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, Pocket, 2009.

D. Chraïbi, Le passé simple, Denoël, 1954.

K. Yacine, Nadjma, Editions du Seuil, 1995.

T. Ben Jelloun, L’Enfant de sable, Editions du Seuil, 1988.

A. Djebar, Disparition de la langue française, Albin Michel, 2003.

A. Bécheur, Le Paradis des Femmes, Elyzad, 2006.

R. Abdelkéfi et al., Enfances tunisiennes, Elyzad, 2010.

B. Sasal, 2084. Fin du monde, Gallimard, 2015.

Efekty uczenia się:

• Student zna terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych, na poziomie rozszerzonym.

• Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury.

• Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu kultury Francji i krajów francuskojęzycznych.

• Student ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej.

• Student potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. Swobodnie posługuje się różnorodnymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi.

• Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych.

• Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych i nowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

• Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury, na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia, oraz umiejętność prezentacji tych opinii w różnych formach i mediach

Metody i kryteria oceniania:

- obecność (tylko dwie nieobecnosci "bez konsekwencji"), aktywność na zajęciach

- projekt (prezentacja w grupach)

- test

Warunki zaliczenia mogą ulec zmianie w przypadku zajęć zdalnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)