Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I : Podróż: teoria, symbolika, doświadczenie (literatura i malarstwo, XVIII-XXI wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1W-SM-014
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I : Podróż: teoria, symbolika, doświadczenie (literatura i malarstwo, XVIII-XXI wiek)
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium będzie poświęcone analizie motywu podróży w literaturze francuskojęzycznej i malarstwie XVIII-XXI wieku. Motyw podróży przedstawiony zostanie w dwóch perspektywach: jako pewien symbol bądź metafora życia ludzkiego i jako doświadczenie podróży rzeczywistej nierzeczywistej (voyage imaginaire). W obu przypadkach na zajęciach przedstawiona będzie najpierw historia (i teoria) pojęcia, a następnie analizowane poszczególne przypadki literackie i malarskie.

Pełny opis:

Seminarium będzie poświęcone analizie motywu podróży w literaturze francuskojęzycznej i malarstwie XVIII-XXI wieku. Motyw podróży przedstawiony zostanie w dwóch perspektywach: jako pewien symbol bądź metafora życia ludzkiego i jako doświadczenie podróży rzeczywistej nierzeczywistej (voyage imaginaire). W obu przypadkach na zajęciach przedstawiona będzie najpierw historia (i teoria) pojęcia, a następnie analizowane poszczególne przypadki literackie i malarskie.

Wybrane zagadnienia omawiane podczas zajęć:

1) Podróż - historia przedstawień i doświadczeń

2) Metodologia badań literackich

3) Nowe metody badań literackich a podróż (imagologia, geokrytyka, geopoetyka, ekopoetyka, intermedialność...)

4) Analiza tekstu literackiego a analiza obrazu

5) mity: homo viator, Żyd-wieczny tułacz, Latający Holender...

6) założenia voyage imaginaire

7) literatura podróżnicza (typy i specyfika)

8) podróż w malarstwie

9) analiza wybranych dzieł pisarzy i malarzy obszarów francuskojęzycznych

Literatura:

Wybrana literatura przedmiotu:

V. Berty, Littérature et voyage, L'Harmattan, 2001.

O. Gannier, La littérature de voyage, Ellipses, 2001.

Ch. Peltre, Atelier du voyage, Gallimard, 1995.

Pierre Francastel, Histoire de la peinture française, dowolne wydanie.

Jean-Marc MOURA, L’Europe littéraire et l’ailleurs, PUF, 1996.

Jean-Marc MOURA, Exotisme et lettres francophones, PUF, 2003.

Jean-Marc MOURA, La littérature des lointains : histoire de l'exotisme européen au XXe siècle, H. Champion, 1998.

Sarga Mouss, La Relation orientale. Enquête sur la communication dans les récits de voyages en Orient (1811-1861), Klincksieck, 1995.

Cultures médiatiques et intermédialité dans les littératures sénégalaises. Enjeux culturels et écritures littéraires, de l’époque coloniale à la postmodernité, sous la dir. de I. Diagne, H.-J. Lüsebrink, Paris, L’Harmattan, 2020

Dialogues interculturels à l’époque coloniale et postcoloniale. Représentations littéraires et culturelles. Orient, Maghreb et Afrique Occidentale (de 1830 à nos jours), sous la dir. de Hans-Jürgen Lüsebrink, Moussa, Sarga, Paris, Éditions Kimé, 2019

Efekty uczenia się:

K_W01- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych,

a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

K_W02 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych,

a w szczególności nauk filologicznych

K_W08 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego

K_W11 - zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich

K_W15 - zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

K_W16 - posiada podstawy wiedzy o wykorzystaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności w planowaniu rozwoju zawodowego

K_U02 - posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i przygotowania własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej

K_U03 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i prezentować badania naukowe w kontekście przygotowania pracy magisterskiej

K_U06 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz ich syntetycznego ujmowania

K_U08 - umie zaprojektować wieloskładnikową pracę pisemną, w tym pracę magisterską, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych

K_U13 - potrafi przeprowadzić badanie naukowe w zakresie jednej z dyscyplin: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki

K_U15 - stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

K_K01 - dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności, jak również potrafi doradzać innym w zakresie ww. kompetencji

K_K05 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

K_K06 - prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonywanym zawodem

K_K09 - interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (tylko dwie nieobecności "bez konsekwencji"), aktywność na zajęciach, prezentacje, projekty, testy, oddawanie poszczególnych części pracy magisterskiej. Uwaga: warunkiem zaliczenia IV semestru jest ukończona i zaakceptowana przez promotora praca magisterska.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)