Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3201-EMCI-EG-PL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą zdobyciu umiejętności bezpiecznego i skutecznego posługiwania się głosem w pracy tłumacza. Mają na celu zwiększenie możliwości głosowych poprzez pogłębienie świadomości ciała, wypracowanie właściwego toru oddechowego, korektę nieprawidłowych nawyków fonacyjnych oraz poprawę techniki mówienia.

Pełny opis:

Podczas zajęć realizowane są następujące zagadnienia:

1. Budowa i funkcjonowanie aparatu głosowego, oddechowego i artykulacyjnego.

2. Uwarunkowania prawidłowej emisji głosu.

3. Ćwiczenia usprawniające partie ciała odpowiedzialne za tworzenie głosu.

4. Ćwiczenia relaksacyjne, przygotowujące ciało do pracy z głosem:

• technika Aleksandra,

• relaks Jacobsona,

• trening autogenny Schulza

5. Ćwiczenia rozluźniające obszary tworzenia głosu:

• rozluźnianie żuchwy

• otwieranie gardła

• kontrola klatki piersiowej

6. Ćwiczenia oddechowe.

• ustalenie właściwego, przeponowo- żebrowego toru oddechowego.

• wydłużanie fazy wydechowej.

• praca nad wykorzystaniem podparcia oddechowego.

• rozwijanie umiejętności właściwego gospodarowania powietrzem podczas fonacji

7. Ustalenie średnicy głosu.

8. Miękki atak dźwięku.

9. Poszukiwanie rezonansu w ciele.

• praca nad wykorzystywaniem rezonatora piersiowego.

• pobudzanie rezonatorów nasady (głowowych).

10. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych.

11. Doskonalenie techniki mówienia:

• właściwa artykulacja samogłosek

• precyzja w artykulacji spółgłosek

• unikanie nadmiernych upodobnień i uproszczeń grup spółgłoskowych

• unikanie redukcji spółgłosek wygłosowych

• praca nad intonacją

12. Praca nad wdrożeniem zasad poprawnej wymowy polskiej

• wymowa samogłosek nosowych

• wymowa głosek podwojonych.

• rozziew samogłoskowy

• upodobnienia i uproszczenia dopuszczalne w wymowie wzorcowej

• akcent wyrazowy

13. Wzbogacanie plastyczności głosu i ekspresji wypowiedzi

14. Głos jako narzędzie pracy. Brzmienie głosu, cechy artykulacji oraz elementy mowy ciała istotne w pracy tłumacza oraz podczas wystąpień publicznych.

15. Zasady bezpiecznego posługiwania się głosem w pracy zawodowej.

Literatura:

• Bednarek J., 2002, Ćwiczenia wyrazistości mowy, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wrocław

• Ciecierska- Zajdel B., 2012 Trening głosu, Edgard, Warszawa

• Linklater K., 2012, Uwolnij swój głos, PWST, Kraków

• Logopedia artystyczna, 2016, red. B. Kamińska, S. Milewski, Harmonia Universalis, Gdańsk

• Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, 2011, red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, IMP, Łódź,

• Tarasiewicz B., 2003, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas, Kraków

• Toczyska B., 2007, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, GWP, Gdańsk

• Toczyska B., 2016, Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk

• Walczak- Deleżyńska M., 2001, Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od Tennera do B. Toczyskiej, PWST im. L. Solskiego w Krakowie, oddz. we Wrocławiu, Wrocław

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

• Posiada ogólną znajomość budowy i czynności narządu głosu. Rozumie procesy fizjologiczne i patologiczne zachodzące w narządzie głosu.

• Zna zasady i sposoby korygowania nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, rezonacyjnych i artykulacyjnych.

• Zna technikę wykonywania ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i rezonacyjnych i artykulacyjnych.

• Zna zasady poprawnej wymowy.

• Zna zasady higieny pracy głosem.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

• Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu emisji głosu i techniki mowy do oceny własnego głosu oraz do modyfikowania nieprawidłowych nawyków emisyjnych i artykulacyjnych..

POSTAWY

Student:

• Ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji.

• Ma świadomość złożoności zjawiska głosu oraz akceptuje różnice wynikające z indywidualnych zdolności i możliwości tworzenia mowy.

• Ma świadomość wagi jakości głosu i artykulacji w pracy tłumacza.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena ciągła

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Biernacka
Prowadzący grup: Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)