Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pre-historia opery. Muzyka sceniczna we włoskim renesansie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-PreHi-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pre-historia opery. Muzyka sceniczna we włoskim renesansie
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot konwersatoryjny o spektaklach i widowiskach muzyczno-teatralnych w renesansowych Włoszech. Osoby uczestniczące w zajęciach poznają i przedyskutują problematykę związaną z wydarzeniami z XV i XVI wieku, które doprowadziły do powstania formy nowożytnego teatru muzycznego (nazwanego

później operą).

Pełny opis:

Przedmiot o charakterze konwersatoryjnym poświęcony uroczystościom i widowiskom muzyczno-teatralnym w renesansowych Włoszech. Osoby uczestniczące w zajęciach poznają i przedyskutują konteksty wydarzeń z XV i XVI stulecia, które doprowadziły do powstania formy nowożytnego teatru muzycznego. Na podstawie materiałów źródłowych, opracowań i nagrań rozważane będą następujące tematy: recepcja antyku w kulturze muzycznej i wydarzeniach scenicznych włoskiego renesansu; tendencje, które poprzedziły ukształtowanie formy „dramma per musica”, czyli wczesnej opery; związki między muzyką, teatrem i poezją a władzą i polityką we włoskich przedstawieniach z XV i XVI wieku; styl i instrumentacja ówczesnej muzyki scenicznej; relacje twórców i odbiorców dzieła, czyli powiązania między patronami (zamawiającymi), kręgami intelektualnymi (akademiami), poetami (librecistami), scenografami i kompozytorami.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu osoba uczestnicząca w zajęciach:

– zna podstawową terminologię wykorzystywaną w badaniach nad renesansową muzyką sceniczną we Włoszech [K_W02];

– ma uporządkowaną wiedzę na temat włoskich uroczystości oraz widowisk muzyczno-teatralnych z XV i XVI wieku [K_W04];

– zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnorodnych wytworów kultury muzycznej stosowane w następujących tradycjach badawczych: historycznej, librettologicznej, filozoficznej i teatrologicznej [K_W06];

– potrafi rozpoznać elementy kultury muzycznej związane z muzyką sceniczną we włoskim renesansie oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod, które umożliwiają określenie ich znaczeń, oddziaływania społecznego, a także miejsca w procesie społeczno-kulturowym [K_U04].

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć to:

– obecność na zajęciach;

– aktywny udział w zajęciach potwierdzający przeczytanie lektur podanych przez prowadzącego;

– zaliczenie testu.

Ocena z zajęć zależeć będzie od:

– oceny aktywności na zajęciach w oparciu o lekturę tekstów podanych przez prowadzącego (50% oceny końcowej);

– oceny z testu pisemnego (50% oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Sołtysik
Prowadzący grup: Michał Sołtysik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

– ROLLAND Romain, Z pierwszych wieków opery, tłum. J. Kozłowski, Kraków 1971, s. 23–54.

– SURMA-GAWŁOWSKA Monika, MISZALSKA Jadwiga, Historia teatru i dramatu włoskiego, od XIII do XVIII wieku, s. 31–52, 65–76.

– LOCKWOOD Lewis, Music in Renaissance Ferrara, 1400–1505. The Creation of a Musical Center in the Fifteenth Century, New York 2009, s. 308–318.

– WIECZOREK Ryszard J., Florenckie „canti carnascialeschi”: między rytuałem a muzyką, „Res Facta Nova” 21 (2011/12), s. 111–123.

– CUMMINGS Anthony M., The Politicized Muse. Music for Medici Festivals, 1512–1537, Princeton–Oxford 1992, s. 163–172.

– BROWN Howard M., Sixteenth-Century Instrumentation. The Music for the Florentine Intermedii, [Dallas] 1973, s. 11–19, 77–82.

– LISIECKA Katarzyna, Fuzja sztuk i horyzontów. Arystotelesowski paradygmat opery, Poznań 2019, s. 165–201.

– BARDI Giovanni de’, Wywód przesłany przez Giovanniego de’ Bardi Giulio Cacciniemu, zwanemu Rzymianinem, o muzyce dawnej i dobrym śpiewaniu, w: Z.M. Szweykowski, A. Szweykowska, Między kunsztem a ekspresją: I. Florencja, Kraków 1992, s. 165–190.

– RESTANI Donatella, Theory and Musical Performance of the Chorus in Sixteenth-Century Italy. A Case Study: Vicenza 1585, „Skenè. Journal of Theatre and Drama Studies” 1 (2015), s. 75–100.

– WARBURG Aby, Kostiumy teatralne do intermediów z 1589 roku, tłum. J. Dygul, w: A. Warburg, Od Florencji do Nowego Meksyku. Pisma z historii sztuki i kultury, Gdańsk 2019, s. 19–58.

– SZWEYKOWSCY Anna i Zygmunt M., Muzyka we Włoszech. Dramma per musica, cz. I, Kraków 2008, s. 17–24, 509–522.

– KIRKENDALE Warren, The Myth of the „Birth of Opera” in the Florentine Camerata Debunked by Emilio de’ Cavalieri, „The Opera Quarterly” 19 (2004/4), s. 631–643.

– GUIDOTTI Alessandro, Emilio de’ Cavalieri, Przedstawienie o duszy i o ciele, w: Jak skomponować „dramma per musica”, tłum. A. Szweykowska, s. 69–87.

– DONI Giovanni Battista, Traktat o muzyce scenicznej, w: Giovanni Battista Doni o muzyce jemu współczesnej, opr. i tłum. A. Szweykowska, Kraków 2000, s. 101–127.

Skany obowiązkowych lektur zostaną zapewnione przez prowadzącego zajęcia. Dodatkowa literatura dla chętnych będzie podana podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)