Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia muzyki XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-HMXXiXXI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia muzyki XX i XXI wieku
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: III rok I st. Muzykologia
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje główne tendencje i zjawiska w muzyce XX wieku po współczesność, prezentowane w układzie chronologicznym.

Pełny opis:

Tematyka wykładu obejmuje główne tendencje i zjawiska w muzyce XX wieku i współczesnej, w układzie chronologiczno-systematycznym. Zarysowane są charakterystyczne nurty, w tym modernizm, awangardy, neoklasycyzm i różne przejawy postmodernizmu, uwzględnione są również style indywidualne i przemiany w różnych etapach twórczości poszczególnych kompozytorów, a także przemiany w podejściu do systemu tonalnego.

Literatura:

- Elliott Antokoletz, Muzyka XX wieku, Inowrocław (Wydawnictwo Pozkal) 2009.

- Christoph Cox, Daniel Warner (red.), Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Warszawa (Wydawnictwo „Słowo, obraz, terytoria”) 2010.

- Maciej Gołąb, Dodekafonia. Studia nad teorią i kompozycją I połowy XX wieku. Bydgoszcz, 1987; Muzyczna moderna w XX wieku. Między kontynuacją, nowością a zmianą fonosystemu, Wrocław (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) 2011.

- Maria Piotrowska, Neoklasycyzm w muzyce XX wieku. Warszawa (Akademia Teologii Katolickiej) 1982.

- Bryan R. Simms Music of the Twentieth Century. Style and Structure. Belmont, CA (Schirmer; Thomson Learning) 1996.

- Zbigniew Skowron, Teoria i estetyka awangardy muzycznej, Warszawa (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) 1989.

- Z. Skowron: Nowa muzyka amerykańska, Kraków (Musica Iagellonica) 1995.

Efekty uczenia się:

Nabycie i systematyzacja wiedzy związanej z historią muzyki XX wieku i najnowszą; studenci poszerzają spektrum wiedzy o różnych zjawiskach historycznych i przejawach dźwiękowości i nabywają znajomość terminologii.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy sprawdzający poziom i usystematyzowanie nabytej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Naliwajek, Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Naliwajek, Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)