Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński dla muzykologów 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1JLDM-CW
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język łaciński dla muzykologów 1
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego, który zapoznaje uczestników zajęć z fundamentalnymi zasadami gramatycznymi języka łacińskiego i przygotowuje do samodzielnego tłumaczenia prostych tekstów łacińskich. Ukazuje także dziedzictwo łaciny (i greki) w szeroko rozumianej terminologii muzycznej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje:

- podstawowe zasady gramatyczne (fleksja) i słownictwo łacińskie

- lekturę prostych tekstów łacińskich zawierających omawiane zagadnienia fleksyjne

- wyjaśnienie antycznej etymologii pojęć funkcjonujących współcześnie, zwłaszcza z dziedziny muzyki

- podstawowe informacje o czytanych tekstach (fragmenty z Carmina Burana, Laus Cracoviae, psalmy etc.) i ich autorach

- słynne toposy literackie i muzyczne

Literatura:

1. Materiały i teksty dostarczone przez prowadzącego zajęcia.

2. Ausoni A., Muzyka. Leksykon (historia, sztuka, ikonografia), Warszawa 2007.

3. Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1990.

4. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1992.

5. Korpanty J. (red.), Mały słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa (dowolne wydanie) lub

6. Kumaniecki K. (red.), Mały słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa (dowolne wydanie).

7. Mikołajczak A.W., Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1998.

8. Świderkówna A. (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1982.

9. Wielewski M., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa (dowolne wydanie) lub

10. Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa (dowolne wydanie).

Efekty uczenia się:

Student powinien znać podstawową terminologię gramatyki języka polskiego dotyczącą fleksji i składni (nazwy przypadków, części mowy, części zdania)..Po zakończeniu zajęć student:

1. Tłumaczy proste teksty łacińskie

2. Rozpoznaje łacińskie formy fleksyjne i składniowe

3. Poznaje fragmenty oryginalnych tekstów łacińskich, zwłaszcaa muzycznych

4. Zdobywa informacje o postaciach mitycznych (Arion, Orfeusz etc.), historycznych (Ciołek) oraz antycznych motywach, wykorzystywanych w tekstach muzycznych (pojęcie Fortuny, Kairos etc.)

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

2. Śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 30%

3. Końcowe zaliczenie pisemne (przekład tekstu) – 30%.

Do zaliczenia końcowego można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Grześczak
Prowadzący grup: Inga Grześczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Grześczak
Prowadzący grup: Inga Grześczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)