Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1ES
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Estetyka muzyki
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są różnym aspektom estetyki muzycznej, omawianym w porządku chronologicznym, począwszy od zagadnień poruszanych w myśli o muzyce w starożytnej Grecji po XX wiek i trendy współczesne.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze propedeutycznym poświęcone w głównej części nowożytnej estetyce muzycznej, co poprzedzone jest omówieniem myśli o muzyce wcześniejszych epok. Wyodrębniony został także obszar estetyki minionego półwiecza związany z refleksją wokół nowej muzyki. Część wykładowa koncentruje się na usystematyzowaniu poszczególnych zjawisk i tendencji, natomiast część ćwiczeniowa będzie polegać na przygotowaniu przez uczestników zajęć wybranych tekstów źródłowych związanych z tematyką wykładu. Podstawą wykładu jest "Historia estetyki muzycznej" Enrico Fubiniego.

Literatura:

Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej, Musica Iagellonica, Kraków 1997.

Carl Dahlhaus, Estetyka muzyki, Wydawnictwa UW, 2007.

Literatura dodatkowa jest podana w szczegółowym sylabusie przekazywanym studentom na początku semestru.

Efekty uczenia się:

Studenci nabywają wiedzę dotyczącą estetyki muzyki zarówno w jej aspektach systematycznych, jak i historycznych, rozwijając swoje umiejętności w zakresie prezentowania swoich przemyśleń oraz dyskusji na te tematy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest sumą aktywności podczas semestru oraz odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Lindstedt, Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Iwona Lindstedt, Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)