Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języków bałtyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB1HJB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia języków bałtyckich
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego na poziomie B2.

Znajomość języka łotewskiego na poziomie B1.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie historii języków bałtyckich. Zostanie omówiona przede wszystkim zewnętrzna historia tych języków (z uwzględnieniem przede wszystkim zjawisk polityczno-społecznych i przemian kulturowych, które wpłynęły na procesy rozwoju języków bałtyckich), a także elementy historii wewnętrznej.

Pełny opis:

Przedstawienie historii języków bałtyckich. Zostanie omówiona przede wszystkim zewnętrzna historia tych języków (z uwzględnieniem przede wszystkim procesów kulturowych i zjawisk polityczno-społecznych, które warunkowały swoisty rozwój języków bałtyckich), w pewnym zakresie zostaną wprowadzone elementy gramatyki historycznej i porównawczej języków bałtyckich.

Główne zagadnienia omawiane podczas kursu to m.in. prehistoria języków bałtyckich, zabytki staropruskie, starolitewskie i starołotewskie oraz ich znaczenie dla badań językoznawczych, procesy kształtowania się i kodyfikacji, które doprowadziły do powstania współczesnych języków litewskiego i łotewskiego. Ze szczególną uwagą zostanie omówiony udział wybitnych pisarzy i filologów w tych procesach.

Literatura:

1. P. U. Dini: Foundations of Baltic Languages. Vilnius 2014.

2. A. Ozols: Veclatviešu rakstu valoda. Ryga 1965.

3. V. Rinkevičius: Prūsistikos pagrindai. Vilnius 2015

4. W. Smoczyński: Języki bałtyckie: litewski, łotewski, staropruski. In: L. Bednarczuk (red.): Języki indoeuropejskie. T. 2: 817-905. Warszawa 1988.

5. Z. Zinkevičius: History of the Lithuanian Language. Vilnius 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student student:

(WIEDZA)

- przedstawia podstawowe założenia i metody językoznawstwa historycznego i historyczno-porównawczego;

- wskazuje miejsce języków bałtyckich w rodzinie języków indoeuropejskich;

- charakteryzuje okresy rozwoju języków litewskiego i łotewskiego z uwzględnieniem przede wszystkim procesów zewnętrznojęzykowych;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- czyta krótkie i nieskomplikowane teksty staropruskie, starolitewskie, starołotewskie (opatrzone objaśnieniami i komentarzem);

- przedstawia osoby i wydarzenia, które miały wpływ na rozwój języków litewskiego i łotewskiego;

(POSTAWY)

- uświadamia sobie znaczenie zdobycia wiedzy historycznej o języku dla pełnego rozumienia współczesnego języka

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy test pisemny, do którego student jest dopuszczony na podstawie obecności (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna powinna zostać zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym) i aktywności na zajęciach oraz terminowego złożenia i uzyskania pozytywnej oceny z pracy semestralnej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Danuta Roszko, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Danuta Roszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)