Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka litewskiego (C1+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB1-NLI
Kod Erasmus / ISCED: 09.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka litewskiego (C1+)
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: litewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego na poziomie B2


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka litewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę na poziomie B2. Poziom biegłości po zakończeniu kursu: C1+ według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Pełny opis:

W I semestrze dążymy do wyrównania poziomu osób rozpoczynających studia II stopnia (magisterskie). W tym celu powtarza się i utrwala trudniejsze zagadnienia gramatyczne z punktu widzenia ich funkcji – składnię zdania pojedynczego i złożonego (zdania złożone wielokrotnie, zdania spójnikowe i bezspójnikowe, zdania bezosobowe i bezokolicznikowe), konteksty użycia poszczególnych rodzajów zdań, różnice znaczeniowe i zmiana szyku wyrazów. Omawia się podstawowe zasady interpunkcji (z 2006 r.). Rozwija się i doskonali umiejętność komunikowania się oraz tworzenia tekstów mówionych i pisanych zróżnicowanych stylistycznie. Poszerza się zasób leksykalny z różnych dziedzin (przede wszystkim w zakresie języka naukowego). Kształtuje się umiejętność dostosowania stylu przekazu do odbiorcy, zwraca się uwagę na różnice w konstruowaniu wypowiedzi ustnej i pisemnej. Czyta się teksty publicystyczne i naukowe, dotyczące zjawisk we współczesnym języku litewskim. Tłumaczone są teksty publicystyczne (lub ich fragmenty) na język litewski.

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów uczenia się:

a) liczba godzin kontaktowych: 120 godz. (4 ECTS)

b) bieżące przygotowanie do zajęć: 60 godz. (2 ECTS)

c) przygotowanie dłuższych prac pisemnych i prezentacji tekstów ustnych: 30 godz. (1 ECTS)

d) przygotowanie do testu semestralnego i egzaminu końcowego 30 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bingelienė R. Kad nepritrūktų žodžių. B2/C1 lygių lietuvių kalbos leksikos mokymosi sąsiuvinis, 1-2 d. Vilnius, 2014.

Petrašiūnienė E. Gramatikos pratimai. B2/C1 lygių lietuvių kalbos gramatikos mokymosi sąsiuvinis, 1-2 d. Vilnius, 2014.

Teksty publicystyczne, popularnonaukowe i naukowe (filologiczne) w języku litewskim wybrane przez prowadzącego. Nagrania audio i wideo, materiały autorskie

Internet

Portale internetowe www.kalbosnamai.lt, www.bernardinai.lt, www.delfi.lt, www.punskas.pl, www.ekonomika.lt

Konsultacje językowe (www.vlkk.lt), testy

Literatura zalecana

1. Kaulakienė A. ir kt.: Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika. Vilnius 2008.

2. Nauckūnaitė Z.: Teksto komponavimas: rašymo procesas ir tekstų tipai. Vilnius 2002.

3. Ramonienė M., Pribušauskaitė J.: Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius 2003.

4. Paulauskienė A.: Lietuvių kalbos kultūra. Kaunas 2001.

5. Šukys J.: Kalbos kultūra visiems. Kaunas 2006.

Teksty i zagadnienia komunikacji językowej

1. Pribušauskaitė J., Ramonienė M., Skapienė S. et al.: Aukštuma. Vilnius 2000 (wybrane zagadnienia).

Słowniki

1. Paulauskas J. (red.): Frazeologijos žodynas. Vilnius 2001.

2. Kalėda A., Kalėdienė B., Niedzviecka M.: Lietuvių-lenkų kalbų žodynas. Vilnius 1991.

3. Lyberis A.: Sinonimų žodynas. Vilnius 2002.

4. Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius 1952-2002; www.lkz.lt

5. Norkaitienė M., Šepetytė R., Šimėnaitė Z.: Mokomasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius 2000.

6. Vaitkevičiūtė V.: Słownik polsko-litewski. T. 1-2. Marijampolė 2003.

7. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius 1985.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

– czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane litewskie teksty naukowe (językoznawcze i literaturoznawcze) i streszcza je, używając zwrotów właściwych dla stylu naukowego (K_W10; K_W11);

– zna w pogłębionym stopniu strukturę języka litewskiego (K_W04), używa zróżnicowanych form gramatycznych wypowiadając się i pisząc, popełnia coraz mniej błędów gramatycznych, potrafi też skorygować swoje błędy;

– ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień kulturalno-oświatowych i społeczno-ekonomicznych Litwy;

UMIEJĘTNOŚCI

– posługuje się językiem litewskim na poziomie C1+ zgodnie z wymaganiami określonymi dla tego poziomu przez Europejski System Kształcenia Językowego (K_U02);

– wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i wykorzystuje informacje z różnych dyscyplin w dyskusji, używa argumentów merytorycznych tworząc własne teksty pisane i mówione;

– pisze dłuższe teksty (tekst argumentacyjny, wywiad) z przewagą zdań złożonych, dbając o ich kompozycję, poprawność gramatyczną i stylistyczną (K_U02);

– przygotowuje i inscenizuje (w parach) rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy, wygłasza przemówienie okolicznościowe, dostosowując jego temat i formę do sytuacji komunikacyjnej i audytorium (K_U02, K_U12);

– samodzielnie zdobywa wiedzę i informacje, wykorzystując także źródła litewskojęzyczne;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– rozumie potrzebę aktywnego uczestniczenia we własnym uczeniu się i rozwijania swoich zainteresowań (K_K01);

– uczestniczy w imprezach kulturalnych poświęconych popularyzacji kultury litewskiej odbywających się w Warszawie (i w Polsce);

– jest gotowy podjąć w sposób odpowiedzialny przyszłą pracę (K_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze u każdego z prowadzących; każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym; nieobecność na 50% zajęć wyklucza uzyskanie zaliczenia) oraz uzyskania zaliczeń semestralnych od wszystkich osób prowadzących lektorat na poziomie C1+ (za semestr zimowy najpóźniej do końca sesji poprawkowej semestru zimowego, a za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego).

Ocenie podlega:

a) bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach;

b) prace pisemne (wywiad, tłumaczenie tekstu publicystycznego) i ustne (rozmowa kwalifikacyjna, przemówienie okolicznościowe);

c) pisemny test gramatyczny (na zakończenie semestru zimowego);

d) egzamin (pisemny i ustny w sesji letniej).

W części pisemnej egzaminu sprawdza się rozumienie tekstu pisanego, umiejętność użycia poprawnych form i struktur gramatycznych oraz słownictwa potrzebnego do skutecznej komunikacji, umiejętność tworzenia spójnych tekstów pisanych, poprawnych pod względem językowym i stylistycznym. W części ustnej sprawdza się umiejętność tworzenia tekstu mówionego (spójna dłuższa wypowiedź na zadany temat, np. na podstawie przeczytanego tekstu) oraz umiejętności komunikatywne, np. prezentację własnych doświadczeń w tym względzie w formie dialogu z egzaminatorem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nijola Birgiel, Jūratė Čerškutė, Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Danuta Roszko, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Nijola Birgiel, Jūratė Čerškutė, Danuta Roszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)