Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie językoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA3SLJ-DR
Kod Erasmus / ISCED: 09.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie językoznawcze
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Przedmioty specjalizacji językoznawczej filologii bałtyckiej
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zaliczony kurs „Gramatyka opisowa języka litewskiego”, zaliczone konwersatoria językoznawcze oferowane w module specjalizacyjnym studiów bałtystycznych dla danego stopnia.

Student potrafi operować terminologią lingwistyczną w zakresie przedstawianych tematów, umie samodzielnie wyszukiwać potrzebne informacje, posiada wiedzę o metodyce pisania prac z zakresu językoznawstwa, zna wymogi formalne tych prac, czyta i rozumie teksty lingwistyczne również w języku litewskim.

Seminarium przygotowuje studenta do samodzielnego opracowania pisemnej pracy dyplomowej nt. wybranego zagadnienia z zakresu językoznawstwa (na materiale j. litewskiego lub tle porównawczym).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jako końcowy kurs specjalizacyjny na studiach pierwszego stopnia ma za zadanie dać studentowi możliwość zgłębiania wiedzy językoznawczej zdobytej na zajęciach z przedmiotów językoznawczych, wprowadzić w problematykę wybranych zagadnień gramatyki języka litewskiego oraz przygotować studenta do prezentacji zdobytej wiedzy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w szerszy zakres wiedzy językoznawczej, opracowania wybranego zagadnienia w formie pisemnej pracy dyplomowej (na materiale j. litewskiego lub tle porównawczym) i przygotowanie studenta do prezentacji uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności podczas egzaminu licencjackiego.

Program seminarium podzielony jest na dwa bloki tematyczne:

a) wybrane zagadnienia leksyki i gramatyki (kategorii gramatycznych) języka litewskiego i ujęciu kontrastywnym do analogicznych lub bliskich zagadnień współczesnego języka polskiego;

b) wybrane zagadnienia kontaktów językowych na pograniczu polsko-litewskim.

Uczestnicy poznają metodologię prowadzenia badań, zapoznają się z podstawowymi (klasycznymi) i nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań związanych z tematyką własnej pracy dyplomowej.

Na kolejnych etapach, stosownie do stopnia zaawansowania, studenci: podejmują samodzielne studia nad wybranym zagadnieniem, stanowiącym podstawę planowanej pracy dyplomowej, przygotowują jej szczegółowy plan, gromadzą bibliografię podmiotową i przedmiotową, piszą pracę dyplomową.

Wdrażana będzie praca w grupie, rozwijane umiejętności interpretacji tekstów naukowych podczas dyskusji, wygłaszanie i obrona własnych opinii na wybrany temat z zakresu językoznawstwa litewskiego, umiejętność przygotowania wybranego zagadnienia badawczego w formie referatu z wykorzystaniem dostępnym technik multimedialnych, umiejętność pisania pracy dyplomowej z językoznawstwa (na materiale j. litewskiego lub tle porównawczym).

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

a) zajęcia kontaktowe – 60 godzin,

b) samodzielne przygotowanie do każdych ćwiczeń – 60 godz.,

c) przygotowanie referatu na wybrany temat z wykorzystaniem dostępnych technik multimedialnych – 30 godz.,

d) konsultacje z promotorem i przygotowanie pisemnej pracy dyplomowej = 240 godz.,

e) przygotowanie się do egzaminu dyplomowego = 60 godz.

RAZEM – ok. 450 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Seria wydawnicza: „Lietuvių kalbos gramatikos darbai“, Vilnius 2003 i nast.; czasopismo „Lituanistica”, dział "Language".

2. N. Sližienė: Funkcinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius 1998.

3. Ewa Gruszczyńska, Agnieszka Leńko-Szymańska, Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish language Parallel Corpora. Warszawa.

http://rownolegle.blog.ils.uw.edu.pl/files/2016/03/0000_Korpusy.pdf

Wybrana literatura dodatkowa:

1. Stanisław Karolak (2001). Od semantyki do gramatyki. Warszawa.

2. Wybrane publikacje z serii „Lietuvių kalbotyros klausimai” / „Acta Linguistica Lithuanica”.

3. Czasopismo „Acta Baltico-Slavica”.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologie z zakresu językoznawstwa;

- zna podstawową terminologię językoznawczą w języku polskim

i językach bałtyckich;

- interpretuje omawiane podczas kursu problemy językoznawcze w sposób pogłębiony;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- czyta, interpretuje i analizuje teksty o charakterze naukowym i poprawnie stosuje poznaną terminologię językoznawczą w sposób zgodny z wymaganiami formalnymi stawianymi opracowaniom filologicznym;

- streszcza i poddaje krytyce przedstawiane tezy badawcze cudze i własne;

- prowadzi proste badania językoznawcze na potrzebę pracy dyplomowej (wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych);

- ma umiejętność przygotowywania referatu w języku polskim oraz litewskim z użyciem dostępnych technik multimedialnych.

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

- jest gotów do stałego rozwijania swojej wiedzy;

- rozumie problematykę etyczną związaną z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporów naukowych i ideowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), przygotowanie referatu (z użyciem dostępnych technik multimedialnych ), przygotowanie pisemnej pracy dyplomowej na wybrany temat na koniec II semestru.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Danuta Roszko, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Danuta Roszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)