Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka kierunkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA3PRK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka kierunkowa
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zgodnie z programem studiów I stopnia studenci zobowiązani są do odbycia praktyk kierunkowych w wymiarze 40 godzin.

Skrócony opis:

Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Pełny opis:

Studenci sami wybierają formę praktyk i instytucję, w której będą je odbywać, po uprzednim skonsultowaniu tej kwestii z opiekunem praktyk. Praktyki powinny być związane z kierunkiem studiów, jako że w założeniu mają one poszerzać kompetencje zawodowe studenta i zwiększać jego szanse na rynku pracy.

Formy praktyk:

1. praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;

2. praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z firmą/Instytucją,

a Katedra sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;

3. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w firmie/instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów i realizowanej specjalizacji zawodowej;

4. prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnej z kierunkiem studiów;

5. w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów oraz efekty kształcenia zdefiniowane dla praktyk m.in.

– realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,

– udział w realizacji prac naukowo-badawczych,

– udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych, udział w akcjach – promujących Uniwersytet,

– organizacja życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu, organizacja życia naukowego i sportowego Uniwersytetu.

6. w ramach praktyki w instytucjach Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia zdefiniowane dla praktyk:

• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,

• kształtowanie umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,

• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, bezpieczeństwa i higieny pracy,

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem litewskim lub łotewskim.

Metody i kryteria oceniania:

Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada koordynator praktyk.

Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien:

– uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Firmie/Instytucji;

– uzyskać akceptację programu i terminu praktyk;

– dostarczyć do Firmy/Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk.

Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator praktyk na podstawie stosownych dokumentów, czyli porozumienia w sprawie organizacji praktyk między Uniwersytetem a firmą, w której odbywała się praktyka lub wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 40 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Aleksa, Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Irena Aleksa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)